.

Chủ nhật, 26/05/2024 -18:52 PM

Sổ tay kiểm sát

1. Hình sự

1.1. Phạm vi, ý nghĩa công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự 13/06/2013

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 12/06/2013

1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra 12/06/2013

2.1.THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ, KHỞI TỐ BỊ CAN 11/06/2013

2.2. KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HUỶ BỎ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN. 11/06/2013

2.3. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 11/06/2013

2.4. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA, ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT VIỆC KẾT THÚC ĐIỀU TRA 10/06/2013

2.5. QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ, ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HOẶC TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN 10/06/2013

2.6. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 10/06/2013

3.1. Chế độ lập hồ sơ; sử dụng, quản lý hồ sơ kiểm sát án hình sự 09/06/2013

3.2.Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị 09/06/2013

3.3. Chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu, chế độ bảo mật 09/06/2013

3.4. Các biểu mẫu tố tụng 09/06/2013

4.1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ. 08/06/2013

4.2. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM 08/06/2013

4.3. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ. 08/06/2013

4.4. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM. 08/06/2013

4.5. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ TÁI THẨM. 08/06/2013

5.1 XÂY DỰNG HỒ SƠ KIỂM SÁT ÁN HÌNH SỰ. 07/06/2013

5.2. Biểu mẫu tố tụng trong kiểm sát xét xử 07/06/2013

4. Giam, giữ

1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM. 19/06/2013

2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM: 2.1. Thường kỳ kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam. 18/06/2013

2.2. Bất thường trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam 17/06/2013

2.3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan, đơn vị cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam. 15/06/2013

2.4. Gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc giam, giữ. 15/06/2013

2.5. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam. 15/06/2013

3. NỘI DUNG KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM: 3.1. Kiểm sát sổ quản lý tạm giữ, tạm giam. 12/06/2013

3.2. Kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam. 12/06/2013

3.3. Kiểm sát việc quản lý tạm giữ, tạm giam. 12/06/2013

3.4. Kiểm sát việc thi hành kỷ luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam. 10/06/2013

3.5. Kiểm sát việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. 09/06/2013

3.6. Kiểm sát việc bảo đảm quyền khiếu nại tố cáo của người bị tạm giữ, tạm giam. 09/06/2013

3.7. Kiểm sát việc bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam. 08/06/2013

4. QUY CHẾ 07/06/2013

5. BIỂU MẪU 06/06/2013

6. THA dân sự

2.8. Kiểm sát việc Cơ quan thi hành án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án dân sự. 21/06/2013

1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHI KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 20/06/2013

2. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: 2.1. Kiểm sát việc cấp, gửi bản án, quyết định của Tòa án; việc giải thích bản án, quyết định. 19/06/2013

2.2. Kiểm sát việc đưa bản án, quyết định dân sự của Tòa án ra thi hành. 19/06/2013

2.3. Kiểm sát việc uỷ thác thi hành án. 19/06/2013

2.4. Kiểm sát việc Thủ trưởng Cơ quan thi hành án quyết định khôi phục thời hiệu thi hành án 19/06/2013

2.5. Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án. 19/06/2013

2.6. Kiểm sát việc Cơ quan thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án dân sự. 19/06/2013

2.7. Kiểm sát việc Cơ quan thi hành án ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án dân sự. 19/06/2013

2.9. Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản. 19/06/2013

2.10. Kiểm sát việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, quyết định Trọng tài thương mại. 18/06/2013

2.11. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. 18/06/2013

2.12. Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án 18/06/2013

2.13. Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. 18/06/2013

2.14. Kiểm sát việc thông báo về thi hành án, ra quyết định kết thúc thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 18/06/2013

3. QUY CHẾ 17/06/2013

4. BIỂU MẪU 16/06/2013

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,986,536
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.20.185

    Thư viện ảnh