.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:04 AM

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO.

 | 

- Nội dung công tác quản lý Nhà nước: Căn cứ Điều 25 Quy chế 59 thì nội dung quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:

+ Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư, quy chế và quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Hướng dẫn, kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

+ Tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

+ Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát; tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

- Nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền phân cấp: Căn cứ Điều 26 Quy chế 59 thì nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền được quy định như sau:

+ Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung quản lý liên quan quy định tại Điều 25 Quy chế 59.

+ Đơn vị Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát các cấp có nhiệm vụ tham mưu, giúp Viện trưởng cấp mình thực hiện đầy đủ nội dung quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền phân cấp.

+ Các đơn vị khác thuộc Viện kiểm sát các cấp có nhiệm vụ định kỳ hàng tuần, tháng thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp cho đơn vị Khiếu tố để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát.

- Chế độ báo cáo: Căn cứ Điều 27 Quy chế 59 thì chế độ báo cáo được quy định như sau:

+ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngành Kiểm sát.

+ Viện trưởng Viện kiểm sát địa phương có trách nhiệm báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền với Thường trực cấp uỷ, Hội đồng nhân dân cùng cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

+ Viện trưởng Viện kiểm sát có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết hoặc tiến độ giải quyết đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí chuyển đến cho cơ quan, người chuyển đơn biết theo quy định của pháp luật.

+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát các cấp, khi xây dựng các báo cáo tháng gửi Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình phải có nội dung về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của đơn vị mình, đồng gửi bản sao bản báo cáo này cho đơn vị Khiếu tố để theo dõi, tổng hợp chung báo cáo Viện trưởng.

+ Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong nội dung giao ban công tác phải đề ra yêu cầu báo cáo riêng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp mình.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,848
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh