.

Thứ ba, 16/04/2024 -20:31 PM

2.10. Kiểm sát việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, quyết định Trọng tài thương mại.

 | 

Việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, thi hành quyết định của Trọng tài th­ương mại là thẩm quyền của Cơ quan thi hành án cùng cấp với Toà án đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, quyết định của Hội đồng trọng tài. 

VKSND cùng cấp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, thi hành quyết định trọng tài về các hoạt động:

- Thi hành quyết định mở thủ tục tuyên bố phá sản bảo đảm:

+ Trong thời hạn 07 ngày, Toà án phải gửi thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ đối với các trường hợp thi hành về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật này.

+ Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Toà án đang giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản về kết quả thi hành án đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

+ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản. Việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án trong trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo Chấp hành viên bàn giao cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản các tài liệu thi hành án có liên quan đến việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản phải gửi quyết định đó kèm theo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định đình chỉ thi hành án và tiếp tục thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản còn phải thi hành đã đình chỉ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc theo quy định của Luật này.

- Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản bảo đảm: 

+ Khi nhận đư­ợc thông báo của Toà án về quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, VKSND tiến hành kiểm sát việc Toà án gửi quyết định thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản cho Cơ quan thi hành án cùng cấp (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, Toà án phải gửi thông báo cho Viện kiểm sát theo quy định tại Điều 29, 89 Luật phá sản năm 2004).

+ Để thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản thì Cơ quan thi hành án phải tiến hành thành lập Tổ thanh toán tài sản để có thể tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện việc thanh toán theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Việc thành lập tổ thanh toán tài sản thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án cấp tỉnh và là một trong các hoạt động tiến hành việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, thực hiện việc thành lập Tổ thanh toán tài sản và Tổ thanh toán tài sản tiến hành các hoạt động thanh toán tài sản theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản và theo quy định của Luật phá sản và Luật THADS.

+ Khi kiểm sát việc Chấp hành viên thành lập Tổ thanh toán tài sản nhằm mục đích bảo đảm tính có căn cứ, hợp pháp, kịp thời trong việc thành lập Tổ thanh toán tài sản và hoạt động thanh toán tài sản theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

- Thi hành quyết định trọng tài thư­ơng mại bảo đảm: 

+ Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thi hành quyết định Trọng tài, nếu một bên không tự nguyện thi hành, cũng không yêu cầu huỷ quyết định Trọng tài, bên đ­ược thi hành quyết định Trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở, nơi cư­ trú hoặc nơi có tài sản của bên phải thi hành, thi hành quyết định Trọng tài.

+ Trong tr­ường hợp một bên có yêu cầu Toà án hủy quyết định Trọng tài thì quyết định Trọng tài đư­ợc thi hành kể từ ngày quyết định của Toà án không hủy quyết định Trọng tài có hiệu lực. Trình tự, thủ tục, thời hiệu thi hành quyết định Trọng tài theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Luật trọng tài thương mại.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,667,553
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.208

    Thư viện ảnh