.

Thứ hai, 27/05/2024 -03:38 AM

3. HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU THỐNG KÊ

 | 

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU THỐNG KÊ   

 (Ban hành theo Quyết định số 758  ngày 03/12/2008 của Viện trưởng VKSNDTC)

PHẦN I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Nguyên tắc tính các chỉ tiêu, tiêu thức thống kê:

 1. Tính theo quyết định tố tụng mới nhất, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót. (trước đây, nguyên tắc này thường gọi là nguyên tắc tính theo QĐ pháp lý cuối cùng, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót).

 Quyết định tố tụng mới nhất được hiểu là quyết định giải quyết gần nhất và đứng trước (hoặc trùng) so với ngày kết thúc kỳ thống kê. (ngày kết thúc kỳ thống kê còn gọi là ngày cuối cùng của kỳ thống kê - theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân - ban hành theo QĐ số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/ 4/ 2008).

2. Mỗi vụ án chỉ được thống kê một lần theo các quyết định giải quyết vụ án tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.(ví dụ: trong một kỳ thống kê, CQĐT chỉ tính vụ án là đã KTĐT hoặc chưa KTĐT chứ không thể tính cả hai QĐ này đối với cùng một vụ án; hoặc vụ án bị trả để ĐTBS hai lần trong một kỳ thống kê, nhưng khi tính số vụ trả ĐTBS trên biểu thống kê, chỉ tính là trả 1 vụ .v.v.)

3. Đến ngày kết thúc kỳ thống kê, hồ sơ vụ án đang ở cơ quan nào thì chỉ tính vụ án đó đang thụ lý và còn lại ở cơ quan đó. (ví dụ: tại phần trả hồ sơ để ĐTBS).

4. Đối với những vụ án chuyển đi nơi khác để giải quyết thì chỉ nơi nhận và tiếp tục giải quyết mới thống kê những chỉ tiêu về kết quả giải quyết ở giai đoạn tiếp theo.

5. Nguyên tắc xác định tội danh của từng vụ án, từng bị can, từng bị cáo:

- Tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can, bị cáo đầu vụ - như hướng dẫn cũ).

- Tội danh của từng bị can, từng bị cáo được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của từng bị can, từng bị cáo.

II. Đơn vị thống kê:

+ KSĐT, KSXX: vụ án, bị can, bị cáo, QĐ, người, trường hợp, bản kiến nghị;

+ KS giam giữ: người, phạm nhân, bản kháng nghị, kiến nghị, lần;

+ KS thi hành án hình sự: bị án, QĐ, văn bản, kết luận, kiến nghị, kháng nghị, người;

+KS thi hành án dân sự: việc, tiền, văn bản, kết luận, kiến nghị, kháng nghị, QĐ, người; bản án;

+ KS dân sự, HC, KT, LĐ: vụ, việc, bản án, QĐ, kiến nghị, kháng nghị;

+ KS giải quyết khiếu nại, tố cáo: đơn, việc, đơn vị, văn bản, kiến nghị, kháng nghị, công dân;

III.Căn cứ thống kê số cũ, số mới:

+ Trước hết, phải căn cứ vào ngày, tháng, năm ghi trong các quyết định (tài liệu, văn bản) giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ án, bị can, bị cáo, người bị tạm giữ .v.v.  tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê (ví dụ: quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ, QĐ không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp .v.v.)

+ Căn cứ tiếp theo là ngày, tháng, năm ghi trong các quyết định (tài liệu, văn bản) đó so với kỳ báo cáo thống kê từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … nếu ngày tháng năm đó thuộc vào (nằm trong) kỳ thống kê thì tính vào số mới, nếu ngày tháng năm đó đứng trước (hay nằm ngoài) kỳ thống kê thì tính vào số cũ.

+ Trong một số trường hợp cụ thể, còn phải căn cứ tiếp vào ngày, tháng, năm  ấy có hiệu lực pháp luật, ví dụ: ngày tháng năm VKS quyết định phê chuẩn QĐ khởi tố bị can, ngày tháng năm hồ sơ vụ án đã được chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo (ví dụ: ngày tháng năm hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKS hoặc chuyển sang toà án).

+ Chỉ tính vào số mới đối với những trường hợp QĐ tố tụng phát sinh trong kỳ  thống kê và QĐ đó đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê. (ngày, tháng, năm ghi trong QĐ tố tụng thuộc vào kỳ thống kê và QĐ đó đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê). ví dụ: QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê và VKS đã QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê: khi đó mới tính bị can ấy vào số bị can mới khởi tố; vụ án đã ktđt và đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê, khi đó mới tính vụ án đó vào số đã KTĐT; vụ án đã có QĐ truy tố và VKS đã chuyển hồ sơ sang toà, khi đó mới tính vụ án này vào số truy tố của VKS.

+ Các QĐ tố tụng “tương tự” khác không thuộc vào số mới sẽ tính vào số cũ.

IV. Cách tính  những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS:

Trước tiên, tất cả các chỉ tiêu liên quan đến trả hồ sơ để ĐTBS đều có cách thể hiện, tính toán khác hẳn các chỉ tiêu tương tự ở biểu thống kê cũ. Vì vậy, các địa phương cần lưu ý nghiên cữu kỹ những nội dung này để tính toán vào các chỉ tiêu, tiêu thức này cho chính xác và thống nhất trên toàn quốc.

Thứ hai là tại phần “đầu vào” của cả 3 cơ quan: CQĐT, VKS, Toà án cùng có thêm các tiêu thức mới như sau:

+ CQĐT: số vụ, bị can nhận lại từ VKS để ĐTBS (dòng 44, 45);

+ VKS: số vụ, bị can nhận lại từ toà án để ĐTBS (dòng 84, 85);

+ VKS: số vụ, bị can nhận lại từ CQĐT sau khi đã CQĐT xong (dòng 86, 87);

+ Toà án: số vụ, bị cáo nhận lại từ VKS sau khi ĐTBS xong (dòng 132, 133).

cách tính vào những dòng này (tiêu thức này) như sau:

+ Dòng 44, 45 (số vụ, số bị can nhận lại từ vks để ĐTBS): là số vụ án, bị can vks đã thụ lý và đã tính vụ án, bị can này vào số còn lại trong một kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ thống kê này, khi VKS chuyển hồ sơ quay lại cho CQĐT thì CQĐT sẽ tính vụ đó vào dòng này. (khi tính 1 vụ/1 bị can vào dòng 44, 45 thì sẽ trừ đi 1 vụ/1 bị can trong số cũ của VKS trong kỳ thống kê này).

+ Dòng 84, 85 (số vụ, số bị can nhận lại từ toà án để ĐTBS): là những vụ án, bị cáo mà toà án đã thụ lý và đã tính vụ án, bị cáo này vào số còn lại trong một kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ thống kê này, khi toà án chuyển hồ sơ quay lại cho VKS (do trả ĐTBS) thì VKS sẽ tính vụ đó vào dòng này. (khi tính 1 vụ/1 bị can vào dòng 84, 85 thì sẽ trừ đi 1 vụ/1 bị cáo trong số cũ của Toà án trong kỳ thống kê này).

 + Dòng 86, 87 (số vụ, số bị can nhận lại từ CQĐT sau khi đã ĐTBS xong): là những vụ án, bị can mà VKS đã thụ lý và đã tính vụ án, bị can này vào số còn lại hoặc số giải quyết trong một kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ thống kê này, do bị trả để ĐTBS, nên khi CQĐT tiếp tục chuyển lại hồ sơ cho VKS thì VKS sẽ tính vụ đó vào dòng này.

+ Dòng 132, 133 (số vụ, số bị cáo nhận lại từ VKS sau khi ĐTBS xong): là những vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý và đã tính vụ án này vào số còn lại trong một kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ thống kê này, do bị trả để ĐTBS, nên khi VKS tiếp tục chuyển lại hồ sơ cho Toà án thì Toà án sẽ tính vụ đó vào chỉ tiêu này.

Như vậy là mỗi khi hồ sơ “quay lại” vào kỳ thống kê sau thì các vụ án, bị can, bị cáo này đều được tính vào một chỉ tiêu riêng biệt và rõ ràng ở phần đầu vào của cả 3 cơ quan: CQĐT, VKS và Toà án.

Thứ ba là đến phần đầu ra của các vụ án, bị can, bị cáo này thì sẽ được tính vào một trong các chỉ tiêu giải quyết như sau:

- Tại CQĐT: + Đã đề nghị truy tố từ kỳ thống kê trước;

                      + Đã đề nghị truy tố từ kỳ trước, kỳ này đc hoặc TĐC

-Tại VKS:     + Đã truy tố từ kỳ thống kê trước

                      + Đã truy tố từ kỳ trước, kỳ này đc hoặc tđc

- Tại Toà án: + Đã xét xử sơ thẩm 

- Tại cả ba cơ quan là CQĐT, VKS, Toà án:

+ Nếu vụ án, bị can, bị cáo này là vụ án, bị can, bị cáo còn lại chưa giải quyết thì sẽ tính vụ án, bị can, bị cáo này chung vào số còn lại chung với các vụ án bình thường.

+ Nếu vụ án này lại bị trả hồ sơ để ĐTBS tiếp thì sẽ lại tính tương tự như trên vừa hướng dẫn.

PHẦN II

 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÁCH LẬP BIỂU THỐNG KÊ THÁNG

(theo số thứ tự dòng của biểu thống kê tháng)

Phần này chỉ hướng dẫn những gì mà các đồng chí làm thống kê có thể hiểu chưa thống nhất, chưa chính xác hoặc những vấn đề cần lưu ý khi làm thống kê. những chỉ tiêu, tiêu thức nào đã rõ ràng sẽ không giải thích thêm.

CHƯƠNG I

THỐNG KÊ CÔNG TÁC

 THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC ĐIỀU TRA,

KIỂM SÁT VIỆC XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

I. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra:

IA. Kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can:

Dòng 2. số vụ VKS đã có văn bản yêu cầu CQ đã khởi tố ra QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố: lưu ý là CQ đã khởi tố có thể là CQĐT hoặc có thể là cơ quan thực hiện một số hoạt động điều tra, ví dụ: bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển .v.v.

Dòng 3. số vụ CQ đã khởi tố ra QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố vụ án:dòng 2 và 3 có thể xảy ra trong cùng kỳ hoặc có thể xảy ra tại hai kỳ thống kê khác nhau, ví dụ: VKS đã có văn bản yêu cầu từ tháng trước nhưng đến tháng sau, CQ đã khởi tố mới ra QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố vụ án.

Dòng 7. số vụ CQĐT ra QĐ không khởi tố vụ án hình sự:

Dòng 8. số vụ VKS yêu cầu CQĐT huỷ bỏ QĐ không khởi tố vụ án hình sự và ra QĐ khởi tố vụ án:dòng 7 và 8 có thể xảy ra trong cùng một kỳ thống kê hoặc cũng có thể xảy ra ở hai kỳ thống kê khác nhau.

Dòng 12. số vụ VKS yêu cầu CQĐT khởi tố

Dòng 13. số bị can VKS yêu cầu CQĐT khởi tố

Dòng 14. số vụ CQĐT đã khởi tố theo yêu cầu của VKS

Dòng 15. số bị can CQĐT đã khởi tố theo yêu cầu của VKS

Bốn dòng này (12 và 14; 13 và 15) có mối quan hệ từng cặp với nhau. từng cặp một, có thể xảy ra trong cùng một kỳ thống kê hoặc cũng có thể xảy ra tại hai kỳ thống kê khác nhau. nếu xảy ra trong cùng một kỳ thống kê thì dòng 14 nằm trong dòng 12 và dòng 15 nằm trong dòng 13.

Dòng 16. số người VKS không phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT: là số người VKS  không phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê. (dòng 16 >= dòng 17; dòng 16 >= dòng 18; dòng 17 và dòng 18 nằm trong dòng 16).

Dòng 17. trong đó:VKS ra QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố bị can (theo điều 126 BLTTHS) là số người VKS QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố bị can tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê. 

Dòng 18. trong đó: số người VKS có văn bản yêu cầu CQĐT tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ: là số người VKS có văn bản yêu cầu CQĐT tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê.

Ba dòng này (16, 17, 18) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. khi CQĐT gửi QĐ khởi tố bị can và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho VKS cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố, trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được QĐ khởi tố bị can, có thể xảy ra 3 trường hợp sau:

+VKS  quyết định phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT.

+ VKS không phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT và VKS ra ngay QĐ huỷ bỏ QĐ khởi tố bị can (theo khoản 2, đ 126-BLTTHS).

+ VKS không phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT nhưng VKS không ra QĐ huỷ bỏ QĐ đó mà VKS có văn bản yêu cầu CQĐT tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ. khi CQĐT đã bổ sung đầy đủ tài liệu chứng cứ, VKS ra QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can của CQĐT.

Dòng 19. số bị can VKS yêu cầu CQĐT ra QĐ thay đổi hoặc bổ sung QĐ khởi tố bị can

Dòng 20. vks huỷ bỏ QĐ thay đổi hoặc bổ sung QĐ khởi tố bị can: hai dòng 19, 20 có mối quan hệ với nhau. khi VKS yêu cầu và CQĐT đã ra QĐ nhưng VKS  xét thấy QĐ này không đủ căn cứ thì VKS có quyền ra QĐ huỷ bỏ QĐ thay đổi hoặc bổ sung của CQĐT.

Dòng 21. số vụ VKS ra QĐ áp dụng thủ tục rút gọn (điều 320-BLTTHS).

Dòng 22. số vụ VKS huỷ bỏ QĐ áp dụng thủ tục rút gọn trong kỳ thống kê (điều 323-BLTTHS): hai dòng 21, 22 có thể xảy ra trong cùng một kỳ thống kê hoặc có thế xảy ra tại hai kỳ thống kê tháng khác nhau. vì theo điều 320 và điều 323 BLTTHS:

+ Sau khi khởi tố vụ án … VKS có thể ra QĐ áp dụng thủ tục rút gọn.

+ Trong trường hợp trả hồ sơ để ĐTBS hoặc TĐC  vụ án … thì VKS ra QĐ huỷ bỏ QĐ áp dụng thủ tục rút gọn.

IB. Kiểm sát việc thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn:

Dòng 24. số người VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp sau đó trả tự do vì không vi phạm PL trong kỳ thống kê: lưu ý cụm từ “kỳ thống kê”. kỳ thống kê là kỳ mà người đó được trả tự do, còn việc phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp có thể xảy ra trong cùng kỳ mà cũng có thể xảy ra ở kỳ thống kê trước.

Dòng 35. số bị can VKS không phê chuẩn áp dụng BPNC hoặc VKS QĐ thay đổi bpnc từ tạm giam đã phạm tội mới hoặc bỏ trốn trong kỳ thống kê: tiêu thức này có hai vế, vế thứ nhất là vks không phê chuẩn … hoặc VKS đã thay đổi …, vế thứ hai là bị can đã phạm tội mới hoặc bỏ trốn, lưu ý thời điểm để tính thống kê căn cứ vào vế thứ hai của chỉ tiêu, khi bị can phạm tội mới hoặc bỏ trốn.

IC. Thụ lý và giải quyết của CQĐT:

Dòng 36, 37. số vụ cũ, số bị can cũ:là những vụ án, bị can đã có QĐ khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ kỳ thống kê trước chưa KTĐT chuyển qua kỳ này (tất cả những vụ án, bị can không thuộc vào số mới khởi tố thì thuộc vào số cũ), ví dụ:

+ Số vụ, bị can cũ nhận từ nơi khác chuyển đến;

+ Số vụ án, bị can phát sinh tăng hoặc giảm do tách nhập các vụ án cũ (điều 117-BLTTHS).

+ Số vụ án, bị can do toà án cấp phúc thẩm, GĐT huỷ án để điều lại (đối với thống kê tháng. đối với thống kê 6, 12 tháng thì cần phải xem cả ngày khởi tố vụ án để xem vụ án là cũ hay mới).

+ Bị can có QĐ khởi tố bị can từ kỳ thống kê trước nhưng ngày VKS ra QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can lại thuộc kỳ thống kê này.

Dòng 38, 39. trong đó:số vụ, số bị can còn lại của tháng trước chưa kết thúc điều tra:là số vụ án, bị can còn lại của tháng trước chưa KTĐT chuyển qua tháng này. trong số này có cả số vụ, bị can cũ nhận từ nơi khác chuyển đến; số vụ đã ktđt từ tháng trước nhưng đến tháng này mới chuyển hồ sơ sang VKS.

Dòng 40, 42. trong đó: số vụ, số bị can phục hồi điều tra(điều 165-BLTTHS): là số vụ án, bị can đã có QĐ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. QĐ phục hồi QĐ có thể là QĐ của CQĐT hoặc có thể là QĐ của VKS. những vụ án, bị can có QĐ TĐC, ĐC và QĐ phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng 40, 42. (trước khi phục hồi ĐT, vụ án đó đang bị ĐC hay TĐC thì trong danh sách sẽ thể hiện rõ).

Dòng 44, 45. T/ đó: số vụ, số bị can nhận lại từ VKS để ĐTBS:xem ở trang 2 và 3.

Dòng 46, 48. số vụ, số bị can mới khởi tố (dòng 46, 48):là những vụ án/bị can đã có QĐ khởi tố vụ án, QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê và VKS đã có QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê. ví dụ: số mới khởi tố nhận từ nơi khác chuyển đến, số bị can mới khởi tố của vụ án cũ, số vụ án phát sinh tăng do tách các vụ án mới .v.v.

Dòng 47, 49. trong đó: số vụ án, bị can nhận từ nơi khác chuyển đến: là những vụ án, bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê nhưng là vụ án, bị can từ nơi khác chuyển đến.

+ Nơi nhận sẽ thống kê vào số thụ lý, nơi chuyển đi không thống kê vào số thụ lý.

+ Số chuyển đi sẽ độc lập hoàn toàn so với số thụ lý (của các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử). vụ án, bị can nào đã tính vào số chuyển đi rồi thì sẽ không tính vào số thụ lý nữa (kể cả số thụ lý cũ và số thụ lý mới).

Dòng 50. trong đó:số bị can mới khởi tố của vụ án cũ: là những bị can mới khởi tố và đã có QĐ phê chuẩn của VKS trong kỳ thống kê nhưng những bị can này lại thuộc vào những vụ án đã khởi tố của các kỳ thống kê trước.

Dòng 51. trong đó:số bị can bị tạm giam: là những bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê và đã hoặc đang bị tạm giam tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, không tính đến việc bị can đấy đang bị giam tại đâu.

Dòng 52, 53. tổng số vụ, tổng số bị can CQĐT phải điều tra:bằng số cũ cộng với số mới.

Dòng 52 = dòng 36 + dòng 46;      dòng 53 = dòng 37 + dòng 48

Tổng số phải điều tra  = ĐNTT+ ĐC ĐT+ TĐC ĐT+ số còn lại (số chưa KTĐT).

Số còn lại = tổng số phải điều tra - (ĐNTT+ ĐC ĐT+ TĐCĐT)

Dòng 75 = dòng 52 - (dòng 57 + dòng 61 +  dòng 66);

Dòng 77 = dòng 53 - (dòng 59 +  dòng 62 +  dòng 67);

Dòng 55, 56. số vụ án, số bị can chuyển đi nơi khác: là số vụ án, bị can đã có QĐ chuyển vụ án đi nơi khác để điều tra.như trên đã nói, số chuyển đi không được tính vào số thụ lý cũ hoặc thụ lý mới. vì thế, đối với mỗi đơn vị, vụ án, bị can nào đã tính vào dòng 55, 56 thì sẽ không tính vào các dòng 36, 37, 46, 48 (số cũ và số mới).

Dòng 57, 59. số vụ, số bị can CQĐT đề nghị truy tố:là số vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa cqđt và VKS tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê (CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê). không tính vào chỉ tiêu này những trường hợp:

+ CQĐT đã đề nghị truy tố trong kỳ thống kê và VKSđã có QĐ trả hồ sơ để ĐTBS ngay trong kỳ thống kê, nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê, CQĐT chưa chuyển hồ sơ lại cho VKS  (tính theo QĐ tố tụng cuối cùng).

+ Những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố trong kỳ nhưng CQĐT chưa chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê.

Dòng 58, 60. trong đó:số vụ, bị can đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước: là những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố từ kỳ thống kê trước, nhưng do phải trả để ĐTBS nên đến kỳ thống kê này, CQĐT đã QĐ đề nghị truy tố đối với vụ án, bị can này.

Dòng 61, 62. số vụ, số bị can CQĐT ra QĐ đình chỉ điều tra:là những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ  ĐCĐT đối với vụ án, bị can trong kỳ thống kê và đến ngày kết thúc kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này. 

 Có trường hợp CQĐT đã ra QĐ ĐCĐT đối với tất cả các bị can trong cùng một vụ án và QĐ ĐCĐT đối với vụ án đó, nhưng cũng có trường hợp CQĐT chỉ ra QĐ ĐCTĐT đối với một số bị can trong cùng một vụ án, không ra QĐ ĐCĐT đối với vụ án. có QĐ đối với bị can nào thì chỉ tính đối với bị can ấy.

Dòng 63. T/ đó:số bị can ĐCĐT vì không có tội(khoản 1, 2 điều 107 - BLTTHS)

Dòng 64. trong đó: số bị can ĐCĐT vì hết thời hạn ĐT không chứng minh được tội phạm (điểm b, khoản 2, điều 164 - BLTTHS) (dòng 64);

Dòng 65. trong đó: số bị can ĐCĐT vì miễn trách nhiệm HS (điều 25, khoản 2 điều 69, điều 19 -BLHS).  ba dòng 63, 64, 65 phải có danh sách cụ thể kèm theo.

Dòng 66, 67. số vụ, số bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê:là những vụ án, bị can CQĐT đã ra QĐ TĐC điều tratrong kỳ thống kê và đến ngày kết thúc kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này. 

Có trường hợp CQĐT đã ra QĐ TĐC ĐT đối với tất cả các bị can trong cùng một vụ án và QĐ TĐC ĐT đối với vụ án đó, nhưng cũng có trường hợp CQĐT chỉ ra QĐ TĐC ĐT đối với một số bị can trong cùng một vụ án, không ra QĐ TĐC ĐT đối với vụ án. có QĐ đối với bị can nào thì chỉ tính đối với bị can ấy.  (tương tự như dòng 61, 62).

Dòng 69, 70. tổng số vụ, tổng số bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê:bao gồm tất cả những vụ án, bị can CĐT đã ra QĐ TĐC điều tra tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê và tính đến ngày này vẫn chưa có QĐ phục hồi vụ án, phục hồi bị can (gồm cả số TĐC cũ chưa phục hồi và số TĐC mới trong kỳ thống kê cũng chưa phục hồi).

Dòng 73, 74. số vụ, số bị can CQĐT đã đề nghị truy tố ở kỳ trước, kỳ này ĐC hoặc TĐC: là những vụ án, bị can CQĐT đã đề nghị truy tố ở các kỳ thống kê trước, nhưng do bị trả hồ sơ để ĐTBS, đến kỳ thống kê này, CQĐT lại ra QĐ ĐC hoặc TĐC  đối với vụ án, bị can đó.

Dòng 75, 77. số vụ, số bị can chưa kết thúc điều tra:là số vụ án, bị can CQĐT đã thụ lý điều tra nhưng tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, CQĐT chưa có bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo QĐ đình chỉ điều tra hoặc chưa ra QĐ TĐCĐT.

+ Trường hợp CQĐT đã ra qđ đề nghị truy tố đối với vụ án, bị can nhưng CQĐT chưa chuyển hồ sơ vụ án sang VKS thì cũng tính vụ án, bị can này vào số còn lại của CQĐT. (hồ sơ của vụ án, bị can đó vẫn đang nằm tại CQĐT).

ID. VKS thụ lý, giải quyết:

Dòng 78, 79. số vụ, số bị can cũ:là những vụ án, bị can VKS đã thụ lý từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này và những vụ án, bị can không thuộc vào số mới thụ lý của VKS. ví dụ:

+ Số vụ, bị can cũ nhận từ nơi khác chuyển đến;

+ Số vụ có phục hồi bị can nhưng không phục hồi vụ án;

Dòng 84, 85, 86, 87: xem ở trang 2 và 3.

Dòng 88, 90. số vụ, số bị can mới thụ lý:là những vụ án, bị can CQĐT đã kết thúc điều tra và đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ  thống kê (căn cứ vào ngày bàn giao hồ sơ vụ án giữa CQĐT và VKS).

Dòng 89, 91. trong đó: số vụ, bị can nhận từ nơi khác chuyển đến:bao gồm những vụ án, bị can CQĐT đã KTĐT và đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê nhưng CQĐT đã ra bản KTĐT đối với vụ án, bị can đó không phải là CQĐT “tương ứng” với VKS theo cấp hành chính .

Dòng 92, 93. tổng số vụ án, tổng số bị can vks phải xử lý:bao gồm số cũ cộng với số mới.

Dòng 92 = dòng 78 + dòng 88;    dòng 93 = dòng 79 + dòng 90

Tổng số phải xử lý của vks = số truy tố + số đình chỉ + số TĐC + số còn lại

Số còn lại = tổng số phải xử lý của VKS – (số truy tố + số đình chỉ + số TĐC)

Dòng 113 = dòng 92 – (dòng 96  + dòng 102 + dòng 106)

Dòng 115 = dòng 93 – (dòng 99  + dòng 103 + dòng 107)

Dòng 94, 95. số vụ án, số bị can chuyển đi nơi khác:là những vụ án, bị can  VKS đã có QĐ chuyển vụ án đi nơi khác để truy tố. số chuyển đi sẽ không tính vào số thụ lý cũ hoặc mới (tương tự như phần thụ lý, chuyển đi nơi khác của CQĐT).

Dòng 96, 99. số vụ, số bị can VKS truy tố:là những vụ án, bị can VKS đã có QĐ truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa VKS và Toà án trong kỳ thống kê (tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS đã chuyển hồ sơ sang Toà án). không tính vào chỉ tiêu này những trường hợp:

+ VKS đã QĐ truy tố trong kỳ thống kê và toà án đã có QĐ trả hồ sơ để ĐTBS ngay trong kỳ thống kê, nhưng đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS chưa chuyển hồ sơ lại cho Toà án. (tính theo QĐ tố tụng cuối cùng).

+ Những vụ án, bị can mà VKS đã có QĐ truy tố trong kỳ nhưng VKS chưa chuyển hồ sơ vụ án sang Toà án trong kỳ thống kê.

Dòng 97, 100. trong đó:số vụ, số bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước (do trả ĐTBS): là số vụ, bị can VKS đã có QĐ truy tố từ các kỳ thống kê trước, nhưng do vụ án bị trả hồ sơ để ĐTBS, nên đến kỳ thống kê này, hồ sơ đã quay lại và VKS  lại ra QĐ truy tố trong kỳ thống kê này.

Dòng 98, 101. trong đó: số vụ, số bị can chuyển đến VKS cấp dưới để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (uỷ quyền xét xử):là những vụ án, bị can VKS đã QĐ truy tố nhưng sau đó, VKS chuyển vụ án này cho VKS cấp dưới để xét xử (uỷ quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm). (khi kiểm tra mối liên quan giữa số truy tố của VKS và số mới thụ lý của toà án trong cùng một kỳ thống kê, cần tính đến tiêu thức này).

Dòng 102, 103. số vụ, số bị can VKS đình chỉ:là những vụ án, bị can VKS đã ra QĐ đình chỉ trong kỳ thống kê và đến cuối kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này. 

Dòng 111, 112. số vụ, số bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước, kỳ này ĐC hoặc TĐC: tính tương tự như dòng 73, 74. chỉ khác là cơ quan ra QĐ là VKS.

Dòng 113, 115. số vụ, số bị can chưa xử lý còn ở VKS:là số vụ, bị can VKS đã thụ lý để giải quyết nhưng tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS vẫn chưa có QĐ xử lý đối với vụ án, bị can đó (QĐ truy tố hoặc QĐ ĐC hoặc QĐTĐC). trường hợp VKS đã ra QĐ truy tố đối với vụ án, bị can nhưng VKS chưa chuyển hồ sơ sang Toà án thì cũng tính vụ án, bị can này vào số còn lại của VKS.

Dòng 116, 118. số vụ, số bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS: là số vụ, bị can VKS đã có QĐ trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS trong kỳ thống kê. (VKS có bao nhiêu QĐ trả hồ sơ để ĐTBS thì tính bấy nhiêu vụ án, không tính đến việc vụ án đó đang ở đâu).

Dòng 117. trong đó:số vụ án do VKS cấp trên chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền (dòng 117):là số vụ VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS nhưng vụ án này là vụ án mà VKS cấp trên đã tiến hành kiểm sát điều tra, sau đó, chuyển đến VKS cấp dưới để truy tố theo thẩm quyền.

Dòng 119. số vụ Toà trả cho viện, viện trả cho CQĐT để ĐTBS trong kỳ thống kê:là số vụ phải thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện trên và kỳ thống kê là kỳ VKS trả hồ sơ cho CQĐT.

Dòng 120, 121. số vụ, số bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS, đến cuối kỳ  VKS chưa nhận lại:là số vụ, bị can VKS đã có QĐ trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS nhưng đến ngày kết thúc kỳ thống kê, CQĐT vẫn chưa chuyển lại hồ sơ vụ án cho VKS.  (QĐ trả hồ sơ của VKS có thể là QĐ trả trong kỳ này hoặc QĐ trả vào các kỳ trước). Chỉ tiêu này không liên quan đến công thức kiểm tra số thụ lý, số giải quyết và số còn lại của VKS.

II. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự:

Dòng 125, 126. số vụ cũ, số bị cáo cũ:là những vụ án, bị cáo toà án đã thụ lý xét xử từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này và những vụ án, bị cáo không thuộc số mới thụ lý của toà án. ví dụ: số vụ, bị cáo toà án cấp phúc thẩm, GĐT, TT huỷ án để xét xử lại ở cấp sơ thẩm (đối với thống kê tháng, xem thêm dòng 36, 37).

Dòng 129, 130. trong đó:số vụ, số bị cáo TĐC xét xử đã phục hồi xét xử trong kỳ:là số vụ, bị cáo Toà án đã ra QĐ TĐC XX từ các kỳ thống kê trước, đến kỳ thống kê này, Toà án đã QĐ phục hồi XX.

Dòng 131. trong đó: số vụ án được tách ra từ các vụ án đã xét xử khác: là những vụ án đã được đưa ra xét xử từ các kỳ thống kê trước nhưng chưa xét xử tất cả các bị cáo trong cùng một vụ án đó vì trong vụ đó có bị cáo có QĐ TĐC xét xử. đến kỳ thống kê này, toà án có QĐ phục hồi xét xử đối với những bị cáo này và vì vậy, Toà án cũng tính luôn là phục hồi XX đối với vụ án này.

Dòng 132, 133: xem ở trang 2 và 3.

Dòng 134, 136. số vụ, số bị cáo mới thụ lý xét xử sơ thẩm:là những vụ án, bị cáo VKS đã có QĐ truy tố và đã chuyển hồ sang toà án trong kỳ thống kê. (căn cứ để tính vào số mới thụ lý XXST là ngày của biên bản bàn giao hồ sơ giữa VKS và Toà án nằm trong kỳ báo cáo thống kê).

Dòng 135, 137. trong đó:số vụ VKS cấp trên truy tố chuyển đến uỷ quyền thực hành quyền công tố và KSXX:là số vụ, số bị cáo VKS cấp trên đã QĐ truy tố sau đó chuyển đến VKS cấp dưới để uỷ quyền thực hành quyền công tố và KSXX và VKS cấp dưới đã chuyển hồ sơ sang Toà án.

Công thức kiểm tra mối liên quan giữa số mới thụ lý của toà án với số truy tố của VKS trong kỳ (bốn dòng 134, 135, 136, 137 với 4 dòng 96, 98, 99, 101) là:

Dòng 134 - dòng 135 = dòng 96 – dòng 97- dòng 98; dòng136 - dòng 137 = dòng 99 -  - dòng 101-dòng 101

Dòng 138, 139. tổng số vụ án, tổng số bị cáo Toà án phải giải quyết:bao gồm số cũ cộng với số mới.

Dòng 138 = dòng 125 + dòng 134;   dòng 139 = dòng 126 + dòng 136

Tổng số phải g/quyết của toà án = số đã XX + số đình chỉ + số TĐC + số còn lại

Số còn lại = tổng số phải g/quyết của toà án– ( số đã XX + số đình chỉ + số TĐC)

Dòng 157  = dòng 138 - (dòng 142  + dòng 146 + dòng 148)

Dòng 159 = dòng  139 - (dòng 144 + dòng 147 + dòng  149)

Dòng 140, 141. số vụ án, số bị cáo chuyển đi nơi khác:là số vụ án, bị cáo toà án đã có QĐ chuyển đi nơi khác để xét xử trong kỳ thống kê. Số này không tính vào số thụ lý cũ và số thụ lý mới của Toà án. (tương tự như phần thụ lý, chuyển đi nơi khác của CQĐT, VKS).

Dòng 142, 144. số vụ án, số bị cáo toà án đã xét xử sơ thẩm:là những vụ án, bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và toà án đã tuyên án trong kỳ thống kê.

Dòng 145. trong đó:số bị cáo toà án sơ thẩm tuyên không phạm tội (hoàn toàn):là những bị cáo đã XXST xong trong kỳ thống kê và toà đã tuyên bố là bị cáo đó không phạm tội hoàn toàn. đối với những bị cáo Toà án tuyên không phạm một tội nào đó nhưng vẫn phạm những tội khác thì không thống kê vào đây. (có danh sách cụ thể theo từng trường hợp).

Dòng 153, 154. số vụ, số bị cáo toà án trả hồ sơ để ĐTBS:tính tương tự như dòng 116, 118.

Dòng 155, 156. số vụ, số bị cáo toà án trả hồ sơ để ĐTBS đến cuối kỳ, VKS chưa chuyển lại toà án:là số vụ, bị cáo Toà án đã có QĐ trả hồ sơ cho VKS để ĐTBS (trong kỳ này hoặc kỳ trước) nhưng đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS vẫn chưa chuyển lại hồ sơ vụ án cho Toà án. QĐ trả hồ sơ của Toà án có thể là QĐ trả trong kỳ này hoặc QĐ trả vào các kỳ trước. 

Dòng 160, 161. Số vụ, số bị cáo VKS kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của toà án cùng cấp:là số vụ án, bị cáo VKS đã QĐ kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hoặc QĐ kháng nghị đối với QĐ của Toà án cùng cấp trong kỳ thống kê. Vụ án, bị cáo đó Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm hoặc đã ra QĐ ĐC hoặc TĐC trong kỳ thống kê này hoặc trong kỳ thống kê trước

Dòng 162, 163. Số vụ, số bị cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị phúc thẩm:là số vụ án, bị cáo VKS đã có văn bản đề nghị VKS cấp trên kháng nghị phúc thẩm tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, không tính đến việc Tà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm hoặc đã ra QĐ ĐC hoặc TĐC đối với vụ án, bị cáo đó trong kỳ thống kê này hoặc trong kỳ thống kê trước.

III. Án trọng điểm: phần này có 5 tiêu thức đã rõ, không hướng dẫn gì thêm.

IV. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự:

Dòng 171, 172. Số vụ, số bị cáo còn lại của tháng trước:là số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử phúc thẩm từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển qua kỳ này. trong số này bao gồm cả:

+ Số vụ án, bị cáo Toà án đã QĐ phục hồi xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê;

+ Số vụ án, bị cáo Toà án cấp giám đốc thẩm QĐ huỷ án để xét xử phúc thẩm lại và Toà án cấp phúc thẩm đã thụ lý lại trong kỳ thống kê.

Dòng 173, 176. số vụ án, số bị cáo Toà án mới thụ lý xét xử phúc thẩm:là số vụ án, bị cáo Toà án cấp phúc thẩm đã thụ lý xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. căn cứ để thống kê vào 2 dòng này là sổ thụ lý án phúc thẩm và biên bản bàn giao hồ sơ vụ án giữa Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm phát sinh trong kỳ báo cáo.

Dòng 179, 181. tổng số vụ án, tổng số bị cáo toà án thụ lý xét xử phúc thẩm: bao gồm số cũ cộng với số mới. Tổng số Toà án thụ lý XXPT = số cũ + số mới

Dòng 179 = dòng 171 + dòng 173;    dòng 181 = dòng 172  + dòng 176

tổng số thụ lý XXPT = TĐC + ĐC + đã XXPT  + số còn lại

Số còn lại = tổng số thụ lý XXPT -  (TĐC + ĐC + đã XXPT)

Dòng  212 = dòng 179 - (dòng 183 + dòng 185 + dòng 189)

Dòng  214 = dòng 181  - (dòng 184 + dòng 187 + dòng 198)

Dòng 189, 198. số vụ, số bị cáo Toà án đã xét xử phúc thẩm (dòng 189, 198): là số vụ án, bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử phúc thẩm và đã tuyên bản án phúc thẩm trong kỳ thống kê.

Từ dòng 190 đến dòng 193: nhằm theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm theo vụ án đối với những vụ VKS có kháng nghị.

Từ dòng 194 đến dòng 197: nhằm theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm theo vụ án so với  với kết quả điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm.

Dòng199. trong đó:số bị cáo toà án cấp phúc thẩm tuyên không phạm tội: là những bị cáo Toà án cấp phúc thẩm tuyên không phạm tội hoàn toàn và Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo có tội. (có danh sách theo từng trường hợp cụ thể). 

Từ dòng 200 đến dòng 204 nhằm theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm theo bị cáo đối với những bị cáo vks kháng nghị

 Dòng 205, 206, 207, 208, 209- phân tích số bị cáo đã xét xử phúc thẩm theo bản án phúc thẩm:nhằm phân tích kết quả xét xử phúc thẩm theo bị cáo. (dòng 199 <= dòng 209 - theo điều 25-BLTTHS).    dòng  211<= dòng 210; dòng 210 >= dòng 186

V. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm hình sự:

Dòng 219, 220. số vụ, số bị cáo còn lại của tháng trước:là số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử giám đốc thẩm từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển qua kỳ này.

Dòng 221, 223. số vụ, số bị cáo Toà án mới thụ lý xét xử GĐT:là số vụ án, bị cáo Toà án cấp giám đốc thẩm đã thụ lý xét xử giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. căn cứ để thống kê vào 2 dòng này là sổ thụ lý án giám đốc thẩm và biên bản bàn giao hồ sơ vụ án giữa Toà án cấp sơ thẩm  hoặc Toà án cấp phúc thẩm với Toà án cấp giám đốc thẩm phát sinh trong kỳ thống kê.

Dòng 225, 226. tổng số vụ án, tổng số bị cáo toà án thụ lý xét xử giám đốc thẩm: bao gồm số cũ cộng với số mới.  tổng số Toà án thụ lý XXGĐT  = số cũ + số mới

Dòng 225 = dòng 219 + dòng 221;     dòng 227 = dòng 220  + dòng 223

Tổng số thụ lý XXGĐT >= VKS rút toàn bộ KN + đã XXGĐT  + số còn lại

Số còn lại => tổng số thụ lý XXGĐT -  số đã XXGĐT – VKS rút toàn bộ kn

Dòng  243 => dòng 225 - dòng 230 - dòng 229; dòng  244 => dòng 227 - dòng 233

Dòng 230, 233. số vụ, số bị cáo Toà án đã xét xử GĐT: là số vụ án, bị cáo Toà án đã xét xử giám đốc thẩm trong kỳ thống kê và hội đồng giám đốc thẩm của Toà án đã ra quyết định giám đốc thẩm. (theo điều 285 –BLTTHS).

VI. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tái thẩm hình sự:

Tương tự như phần thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm hình sự. lưu ý là thẩm quyền kháng nghị tái thẩm: chỉ có vks mới có thẩm quyền này.

VII. Những tội phạm cụ thể đã khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm trong tháng:

Thống kê tất cả những tội phạm đã khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm trong tháng, trong đó, có tính riêng những vụ đã truy tố từ kỳ thống kê trước do trả điều tra bổ sung. vì vậy, số liệu theo từng chương, nhóm của phần này sẽ thống nhất (khớp) với số khởi tố, truy tố, xét xử (trong tháng) theo từng chương, nhóm  ở phần trên.

                                           

CHƯƠNG II

THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ,

TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

 (Phần VIII trong báo cáo tháng)

 

Phần VIII gồm có 4 phần nhỏ: VIIIA, VIIIB, VIIIC và VIIID tương ứng với các phần A, B, C, D trong biểu số 2 của báo cáo 6 tháng và 12 tháng.

I.phần chung: nguyên tắc và cách tính một số chỉ tiêu, tiêu thức thống kê(áp dụng chung cho cả báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo 6 tháng và báo cáo 12 tháng): 

1.. Thống kê theo số người thực tếđã bị bắt vào nhà tạm giữ, trại tạm giam và đang bị tạm giữ, bị tạm giam  hoặc đang chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam hoặc đã được giải quyết ra khỏi nhà tạm giữ, trại tạm giam tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

2. Số chuyển đến, số chuyển đi: là số người bị tạm giữ, tạm giam được chuyển đến, (chuyển ra khỏi) nhà tạm giữ, trại tạm giam tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

- Số chuyển đến:là số người bị tạm giữ, tạm giam ở nơi khác chuyển đến nhà tạm giữ, trại tạm giam này tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. (khi nhận số chuyển đến, nơi nhận số chuyển đến chỉ được tính số này vào số chuyển đến, không tính số này vào số cũ hay số mới ở nơi chuyển đến nữa).   

- Số chuyển đi:là số người đã được đưa vào nhà tạm giữ, trại tạm giam này và đã có quyết định chuyển đi nơi khác tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. (trước khi chuyển đi, nơi chuyển đi vẫn tính số này vào số cũ hoặc số mới theo đúng như thực tế đã diễn ra, sau đó, đến khi chuyển đi mới tính số này vào số chuyển đi của đơn vị mình).

- Cách tính số chuyển đến, số chuyển đi như trên nhằm tính tổng số người bị tạm giữ, bị tạm giam trong từng kỳ thống kê của mỗi địa phương theo công thức sau:

Tổng số = số cũ + số mới + số chuyển đến - số chuyển đi.

 - Lưu ý:do đặc điểm của từng khâu công tác kiểm sát khác nhau nên cách tính số chuyển đến, chuyển đi của khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam so với cách tính số chuyển đến, chuyển đi của khâu KSĐT, KSXX có điểm khác nhau cơ bản. các đồng chí làm thống kê cần lưu ý để tránh nhầm lẫn.

3. Số trốn:tại cả ba phần A, B, C đều có chung một cách tính đối với số trốn. trước tiên, tính tất cả số trốn trong kỳ thống kê và sau đó, tính số trốn trong kỳ thống kê nhưng đến ngày khoá sổ của kỳ thống kê thì chưa bắt lại được. và số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được bao giờ cũng liên quan đến công thức kiểm tra số còn lại tại nhà tạm giữ, trại tạm giam của mỗi kỳ thống kê.

4. Cách tính số còn lại tại cả ba phần A, B, C là:

số còn lại = tổng số - số đã giải quyết - số chết - số trốn trong kỳ chưa bắt lại được

5. Trong số mới, số đã giải quyết của báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuầnchỉ phân tích một số trường hợp cụ thể có thể xảy ra trên thực tế chứ không phân tích tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

6. Trong phần kiểm sát việc tạm giam của báo cáo tháng, 6 tháng và 12 tháng, xuyên suốt từ phần đầu vào, phần giải quyết đến phần còn lại đều theo hướng phân đối tượng bị tạm giam ra làm hai loại:

++ Đối tượng đã có lệnh tạm giam và đến cuối kỳ thống kê, đối tượng đó có thể còn lệnh tạm giam hoặc có thể đã hết lệnh tạm giam (ví dụ: án xx đã có hlpl, đang chờ chuyển trại giam hoặc phân trại giam).

++ Đối tượng “chưa có lệnh tạm giam” như người bị kết án phạt tù tại ngoại bị bắt hoặc tự nguyện đến thi hành án, đang bị tạm giam để chờ thi hành án.

+ Trong số còn tạm giam luôn để rõ:

++ Số còn tạm giam trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử (số còn lệnh tạm giam theo tố tụng).

++ Số hiện còn đến ngày khoá sổ của kỳ báo cáo thống kê, đang không có lệnh tạm giam, do án xét xử đã có hlpl đang chờ chuyển trại giam hoặc phân trại giam.

++ Án tử hình đang bị tạm giam.

Chú ý: đối với VKS cấp huyện chỉ có nhà tạm giữ nhưng trong nhà tạm giữ có buồng tạm giữ, buồng tạm giam và buồng giam những người chấp hành án phạt tù nên khi tiến hành kiểm sát toàn diện nhà tạm giữ thì chỉ được tính số lần KS nhà tạm giữ là 1 lần chứ không được thống kê  thành 2 lần KS (1 KS tạm giữ, 1 KS tạm giam). đối với VKS cấp tỉnh cũng tính tương tự như vậy.

II. Phần cụ thể:

VIIIA. Kiểm sát việc tạm giữ.

Dòng 1. số cũ:là số người bị tạm giữ còn lại ở các kỳ thống kê trước chưa giải quyết chuyển qua kỳ này để giải quyết tiếp.

Dòng 2. số mới:là số người mới được đưa vào nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam) trong kỳ thống kê theo các lệnh, QĐ mới phát sinh trong kỳ thống kê tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 3.số tạm giữ nơi khác chuyển đến: là số người đã bị tạm giữ ở nơi khác chuyển đến nhà tạm giữ này (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam này) tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 4. số tạm giữ chuyển đi nơi khác: là số người đang bị tạm giữ ở nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam) của đơn vị thống kê này được chuyển khỏi nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ) của đơn vị thống kê này để đến nơi khác tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 5. tổng số người tạm giữ: là tổng số người tạm giữ phải giải quyết tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 6. số đã giải quyết: là số người thực tế đã được giải quyết ra khỏi buồng tạm giữ ở nhà tạm giữ hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam bằng các qđ của cơ quan có thẩm quyền.

trong đó:

Dòng 7. khởi tố bị can chuyển tạm giam:là số người đang tạm giữ sau đó bị khởi tố và có quyết định tạm giam tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 8. khởi tố ADBP ngăn chặn khác: là số người đang tạm giữ sau đó bị khởi tố và được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác không phải tạm giam.

Dòng 9. số truy nã chuyển tạm giam:

Chú ý: những người bị bắt trong trường hợp đầu thú và tự thú nếu đã khởi tố từ trước đó rồi và đến kỳ này chỉ chuyển tạm giam cũng thống kê vào tiêu thức này và tương ứng với các hình thức bắt.

Trường hợp bắt theo lệnh truy nã, sau đó chuyển trả cơ quan ra lệnh truy nã thì thống kê vào số chuyển đi nơi khác.

Dòng 10. cơ quan bắt giữ trả tự do:là những trường hợp cơ quan bắt giữ trả tự do tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 13. VKS trả tự do theo K1, Đ28 luật tổ chức VKSNDlà những trường hợp VKS áp dụng điều 28, khoản 1 luật tổ chức VKS để trả tự do cho người bị tạm giữ. (VKS  áp dụng Đ17 Quy chế công tác KS việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù).

VIIIB. Kiểm sát việc tạm giam:

Dòng 1. số cũ: tính như giai đoạn tạm giữ. trong số cũ có cả số thuộc vào dòng 52, 53, 56 của kỳ trước chuyển qua kỳ này.

Dòng 5. số mới: tính như giai đoạn tạm giữ.

Dòng 13. số người bị tạm giam từ nơi khác chuyển đến:

Dòng 14. số người bị tạm giam chuyển đi nơi khác: cả hai dòng 13, 14 tính tương tự như giai đoạn tạm giữ.

Dòng 15. tổng số người tạm giam: là số người thực tế đã được tạm giam tại buồng tạm giam của nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam cấp tỉnh tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Chú ý: số mới bị tạm giam bao gồm cả số người đơn vị khác đã bắt theo lệnh truy nã của đơn vị mình và đã chuyển trả đơn vị mình.

- Số người bị kết án phạt tù tại ngoại tự nguyện đến tha phạt tù và số người bị kết án phạt tù tại ngoại bị bắt tha phạt tù ở phần tạm giam -VIIIB- khác với những người này ở phần VIIIC- những người chấp hành phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam ở chỗ:

+ Đầu tiên những người này tự nguyện hoặc bị bắt tha sẽ được thống kê vào phần “đầu vào” của phần tạm giam (VIIB), đến khi có quyết định giải quyết chuyển trại giam thì sẽ được thống kê vào mục 5. án có HLPL đã chuyển trại giam.

+ Trong số những người này, chỉ những người nào được giữ lại chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam thì sẽ được thống kê tiếp vào các cột mục tương ứng trong phần VIIIC.

Dòng 16. số người đã giải quyết: là số người bị tạm giam thực tế đã được giải quyết ra khỏi buồng tạm giam ở nhà tạm giữ hoặc ra khỏi trại tạm giam bằng một qđ của cơ quan có thẩm quyền như chuyển trại giam, THA tử hình, trả tự do .v.v.

        Tr/đó:

Dòng 26.án có HLPL chuyển trại giam: là những người bị tạm giam, sau khi xét xử ta tuyên một hình phạt là tù chung thân hoặc án tù giam, khi án XX đã có HLPL đã chuyển trại giam để thi hành án phạt tù. trong số này thực chất có hai loại: một loại là từ tạm giam (và có lệnh tạm giam) chuyển trại giam. một loại là từ tạm giam (nhưng không có lệnh tạm giam)  chuyển trại giam.

Dòng 29. án có HLPL hết án trong thời gian chờ chuyển trại giam: cũng có hai loại như dòng 26

Dòng 42. số người còn bị tạm giam:là số người hiện vẫn đang bị tạm giam tại buồng tạm giam ở nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam cấp tỉnh đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê chưa được giải quyết ra khỏi buồng tạm giam của nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam  cấp tỉnh.

VIIIC. Kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Phần này các chỉ tiêu đã rõ, cách tính số chuyển đến, chuyển đi nơi khác, tổng số, số cũ, số mới như cách tính của phần tạm giữ, tạm giam.

Phần này chỉ thống kê những người án đã có HLPL đã có QĐ tha và QĐ điều chuyển của bộ công an để chấp hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam.

Dòng 18. số tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù: là những trường hợp thuộc vào dòng 11 và đã có QĐ tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Khi tính dòng 18, các đơn vị lưu ý để tránh thống kê sai các đối tượng không thuộc thẩm quyền kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng thuộc đối tượng kiểm sát việc Toà án cho tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

VIIID. Kết quả công tác kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Phần này các chỉ tiêu đã rõ, không hướng dẫn gì thêm. chỉ cần lưu ý:

 - Đối với cấp huyện chỉ có nhà tạm giữ, do vậy chỉ được thống kê vào cột tổng số và cột do cấp huyện kiểm sát nhà tạm giữ (cột 1, cột 2)

- Đối với cấp tỉnh thống kê vào cột tổng số và các cột kiểm sát nhà tạm giữ của cấp huyện, cột kiểm sát trại tạm giam (cột 1, cột 3, cột 4).

 

CHƯƠNG III

THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HNGD, KD, TM, VÀ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP     

(Phần IX, X trong báo cáo tháng)

Khái niệm chung:

- Số trong kỳ: là số liệu phát sinh chỉ trong kỳ thống kê (tính từ thời điểm bắt đầu kỳ thống kê đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê).

-Tổng số: bao gồm cả số liệu phát sinh từ các kỳ thống kê trước và số liệu phát sinh trong kỳ thống kê này tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Các chỉ tiêu chung được sắp xếp theo thứ tự dòng (từ dòng 1 đến dòng 81) và các biểu mẫu thống kê của từng khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính được sắp xếp theo thứ tự cột (từ cột 0 đến cột 11) của biểu thống kê tháng.

Riêng cột 11 là biểu mẫu thống kê án hành chính. do trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có những đặc điểm riêng, khác biệt với trình tự, thủ tục giải quyết các vụ, việc DS, HNGĐ, KD, TM, LĐ nên về hình thức trên biểu mẫu thống kê tháng sẽ có một số cột, một số dòng được đánh dấu (X) thì cán bộ thống kê không điền số liệu vào dòng, vào cột đó (vào ô xác định chỉ tiêu, tiêu thức đó), đồng thời tại phần hướng dẫn cũng có một phần hướng dẫn riêng cho biểu mẫu thống kê án hành chính sau phần hướng dẫn cụ thể của biểu mẫu thống kê dân sự, kinh doanh thương mại, lao động.

I. Đối với các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại và lao động (từ cột 1 đến cột 10)

Ở biểu mẫu này đề nghị cán bộ làm thống kê lưu ý cách tính thụ lý ở mỗi giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm có sự khác nhau nên có hướng dẫn cụ thể.

1. Kiểm sát giải quyết vụ, việc sơ thẩm (IX.A.)

Căn cứ pháp luật: theo quy định tại điều 21, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002 thì viện kiểm sát có trách nhiệm: “ kiểm  sát việc thụ lý,…”

Tại điều 174, bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 quy định: “trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông báo bằng văn bản …, cho viện kiểm  sát cùng cấp về việc toà án đã thụ lý vụ án”.

Số vụ, việc toà án thụ lý được tính căn cứ vào ngày VKS nhận được thông báo.

- Dòng 1-số vụ, việc cũ: là số vụ, việc còn lại trong kỳ thống kê trước (Toà án đã thụ lý và VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê trước) nhưng Toà án chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này, kể cả số đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê nay Toà án tiếp tục giải quyết. do đó, dòng 1- số cũ của kỳ này có thể lớn hơn hoặc bằng dòng 24 của kỳ trước.

- Dòng 2-số vụ, việc tạm đình chỉ phục hồi trong kỳ: số tạm đình chỉ từ các kỳ thống kê trước đến nay lý do tạm đình chỉ không còn nên ta tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê này.

- Dòng 3-số vụ, việc mới: là số vụ, việc Toà án đã thụ lý và VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê.

- Dòng 4- trong đó số vụ, việc Toà án gửi thông báo cho viện kiểm sát đúng hạn: là số vụ, việc thuộc dòng 3 mà Toà án gửi thông báo cho VKS theo đúng thời gian quy định tại điều 174, bộ luật tố tụng dân sự, trong kỳ thống kê.

-Tổng số vụ, việc = số vụ, việc cũ + số vụ, việc mới

-Dòng 11- tổng số vụ, việc toà án đã giải quyết: là tổng số bản án, quyết định giải quyết vụ, việc của Toà án mà Viện kiểm sát đã nhận được trong kỳ thống kê.

- Dòng 18- số vụ, việc VKS báo cáo kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm : là số quyết định mà toà án đã ban hành công nhận sự thoả thuận của đương sự nhưng qua kiểm sát Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đã có văn bản kháng nghị trong kỳ thống kê (theo điều 188, Bộ luật tố tụng dân sự).

- Dòng 20- tổng số bản án, quyết định viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm:là số quyết định mà Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án sơ thẩm cùng cấp hoặc cấp dưới trong kỳ thống kê.

- Dòng 21- tổng số bản án, quyết định viện kiểm sát đã kiểm sát: là số bản án, quyết định của toà án giải quyết đối với toàn bộ vụ, việc, VKS đã hoàn thành việc kiểm sát trong kỳ thống kê (có thể bao gồm cả những bản án, quyết định mà toà án đã ra trong kỳ thống kê trước)

 Lưu ý: mỗi bản án, quyết định chỉ tính 01 lần đã hoàn thành kiểm sát

- Dòng 22- số bản án, quyết định Toà án gửi cho viện kiểm sát đúng hạn:là số bản án, quyết định mà toà án đã gửi cho VKS theo đúng thời hạn quy định tại điều 187, điều 194, điều 241, bộ luật tố tụng dân sự, trong kỳ thống kê.

- Dòng 23- số bản án, quyết định viện kiểm sát phát hiện có vi phạm:là số bản án, quyết định mà VKS phát hiện có vi phạm (bao gồm vi phạm cả về nội dung và hình thức).

- Dòng 24-số vụ, việc còn lại: là tổng số vụ, việc mà VKS đã nhận được thông báo thụ lý nhưng Toà án chưa giải quyết trong kỳ thống kê và phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết tiếp.

-Dòng 25- tổng số vụ, việc toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ: là tổng số vụ, việc toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê này (bao gồm cả số tạm đình chỉ dòng 13).

- Dòng 26- số bản kiến nghị của vks về những vi phạm của Toà án:số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của Toà án, trong kỳ thống kê. Đây là bản kiến nghị mang  tính chất tổng hợp chung hoặc 1 vài vụ, việc hoặc của 1 vụ việc riêng mà VKS đã ban hành, bao gồm cả vi phạm về hình thức nội dung, không bao gồm số kiến nghị thuộc dòng 26.

 + Trong đó số vụ, việc viện kiểm sát kiến nghị về quyết định áp dụng, hoặc không áp dụng thay đổi, huỷ bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời:quy định tại Đ124-BLTTDS.

Dòng 10 = dòng 1 + dòng 3

Dòng 24 = dòng 10 – dòng 11

Dòng 11 = dòng 12 + dòng 13 + dòng 14 + dòng 16

2. Kiểm sát giải quyết vụ, việc phúc thẩm (IX.B.) 

Căn cứ để thống kê số liệu của giai đoạn này là các quyết định đưa vụ việc ra xét xử (K3- đ258- BLTTDS), các bản án, quyết định phúc thẩm của toà án mà VKS đã nhận được trong kỳ thống kê.

Một số chỉ tiêu thống kê ở phần này được hiểu tương tự như phần kiểm sát giải quyết vụ, việc sơ thẩm chúng tôi không nhắc lại.

- Dòng 28- số vụ, việc cũ:là số vụ, việc còn lại trong kỳ thống kê trước VKSđã nhận được QĐ đưa vụ án ra xét xử của Toà án trong kỳ thống kê trước nhưng Toà án chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này.

-Dòng 30- số vụ, việc mới: là số vụ, việc VKS đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử của Toà án trong kỳ thống kê.

- Dòng 36-số vụ, việc toà án mở phiên họp:là số vụ, việc Toà án đã ra quyết định mở phiên họp để giải quyết đối với các quyết định sơ thẩm và VKS đã nhận được quyết định này của Toà án trong kỳ thống kê.

Dòng 34 = dòng 28 + dòng 30

Dòng 53 = dòng 34 – dòng 35

Dòng 35 = dòng 36 + dòng 37 + dòng 38 + dòng 39 + dòng 41

3. Kiểm sát giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm vụ, việc (I.X.C)

-Dòng 57- số vụ, việc cũ: là số vụ, việc VKS đã thụ lý từ kỳ thống kê trước chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này.

-Dòng 58- số vụ, việc mới: là số vụ, việc Viện kiểm sát mới thụ lý để giải quyết trong kỳ thống kê.

- Dòng 67- số vụ, việc VKS đã trả lời khiếu nại của đương sự và các cơ quan tổ chức khác: là số vụ việc sau khi rút hồ sơ nghiên cứu. VKS có văn bản trả lời khiếu nại của đương sự, cơ quan tổ chức khác trong kỳ thống kê mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Dòng 68- số vụ việc VKS cấp trên trả lời VKS cấp dưới: là số vụ việc sau khi nghiên cứu hồ sơ đã có văn bản trả lời VKS cấp dưới mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê.

- Dòng 76- Viện kiểm sát kháng nghị tiếp: là số vụ, việc Viện kiểm sát ban hành kháng nghị theo thủ tục xét xử lại lần 2, 3 trở lên đối với 1 vụ, việc.

Dòng 62 =  dòng 57 + dòng 58

Dòng 81 = dòng 62 – dòng 63

Dòng 63 =dòng 64 + dòng 65 + dòng 66 + dòng 67 + dòng 68 + dòng 69 + dòng 70

Dòng 72 =dòng 73 + dòng 74 + dòng 75

Dòng 70 =dòng 77 + dòng 78 + dòng 79 + dòng 80.

II.  Hướng dẫn đối với biểu mẫu hành chính (cột 11)

1. Kiểm sát giải quyết sơ thẩm án hành chính (IX.A)

-Dòng 1- số vụ cũ: là số vụ còn lại trong kỳ thống kê trước nhưng Toà án chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này.

- Dòng 2- số vụ tạm đình chỉ phục hồi trong kỳ: là số vụ toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ ở các kỳ thóng kê trước và đưa vào giải quyết tiếp trong kỳ thống kê này.

- Dòng 3- số vụ mới: là số vụ VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê.

+ Trong đó VKS khởi tố: là số vụ VKS khởi tố trong kỳ thống kê theo quy định tại điều 18, pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, được sửa đổi, bổ sung năm 2006.

-Tổng số vụ = số vụ cũ + số vụ mới

- Dòng 24-số vụ còn lại: là số vụ Toà án chưa giải quyết phải chuyển sang kỳ thống kê sau.

- Dòng 25-tổng số vụ tạm đình chỉ: là tổng số vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê này (bao gồm cả số tạm đình chỉ dòng 13).

-Dòng 26-số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của Toà án:số bản kiến nghị của VKS đã ban hành về 1 vụ, việc cụ thể hay nhiều vụ, việc hoặc kiến nghị mang tích chất tổng hợp về những vi phạm của Toà án, trong kỳ thống kê. Bản kiến nghị này mang tính chất tổng hợp của nhiều vi phạm trong quá trình giải quyết của Toà án, bao gồm cả những vi phạm về hình thức hoặc vi phạm về nội dung.

2. Kiểm sát giải quyết phúc thẩm án hành chính (IX.B)

-  Dòng 36- số vụ Toà án đã mở phiên họp:là số vụ Toà án mở phiên họp để giải quyết đối với các trường hợp quy định tại điều 61 Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính

3. Kiểm sát giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính (IX.C)

Chỉ tiêu cột 0 của phần này được tính như phần giám đốc thẩm và tái thẩm của biểu dân sự, kinh doanh thương mại và lao động. Chúng tôi không hướng dẫn lại.

Lưu ý: do các dòng của các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm trùng nhau nên phần công thức kiểm tra sẽ không có gì thay đổi (chỉ tiêu nào mà phần biểu mẫu dân sự không có hoặc biểu hành chính không có sẽ có dấu X để tránh việc thống kê nhầm)

III. Hướng dẫn kiểm sát giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp (phần x trong báo cáo tháng)

Đây là biểu mẫu mới được bổ sung do yêu cầu thực tế, dựa vào luật phá sản được chủ tịch nước công bố  ngày 24/6/2004. theo luật này Viện kiểm sát được tham gia rất ít nhưng vai trò của Viện kiểm sát lại rất có ý nghĩa trong một số trường hợp như: việc VKS thông báo cho người có quyền nộp đơn biết về việc doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và đặc biệt là quyền kháng nghị của VKS.

Trong hệ thống biểu mẫu này các chỉ tiêu số việc cũ, số việc mới, tổng số việc…, số việc toà án đã giải quyết, số việc còn lại là các chỉ tiêu được tính theo nguyên tắc thống kê chung đã nêu ở phần trên chúng tôi không nhắc lại. còn các chỉ tiêu khác chính là các loại quyết định mà Toà án phải gửi cho VKS hoặc Toà án ra quyết định đó, vì vậy người làm thống kê sẽ căn cứ vào các quyết định để thống kê.

Để tiện cho các đơn vị, VKSND địa phương kiểm tra và theo dõi chúng tôi nêu ra một số công thức sau:

- Tổng số việc TA mở thủ tục tuyên bố phá sản  = số việc cũ  + số việc mới 

 Số việc còn lại = tổng số việc ta mở thủ tục tuyên bố phá sản  …

 -  số việc Toà án đã giải quyết.

- Số việc Toà án đã giải quyết = số việc ta đã ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thành công + số việc TA mở thủ tục thanh  lý tài sản.

Dòng 4 = dòng 2+ dòng 3

Dòng 16 =  dòng 4 – dòng 6

Dòng 6 = dòng 7 + dòng 9

Dòng 9 = dòng 12 + dòng 15.

Lưu ý: vì thời gian giải quyết một yêu cầu phá sản có thể kéo dài nên cán bộ thống kê cần nắm chắc các căn cứ thống kê để thống kê đúng kỳ báo cáo đối với mỗi việc, đặc biệt là căn cứ để tính số cũ, số mới

 

CHƯƠNG IV

THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT

 THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Phần XI, XII của báo cáo tháng)

I. Hướng dẫn chung:

1. Về hình sự

Về thi hành các bản án, quyết định của Toà án được quy định tại điều 255, Bộ luật tố tụng hình sự.

- Số cũ:là số bị án mà bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật của kỳ thống kê trước chưa thi hành chuyển sang kỳ thống kê này.

- Số mới:bao gồm số bị án đã có hiệu lực pháp luật và số bị án nhận uỷ thác trong kỳ thống kê.

+ Số bị án nhận uỷ thác:đơn vị nào nhận uỷ thác từ đơn vị khác sẽ được thống kê số liệu vào số mới.

+ Số bị án uỷ thác, lưu ý chỉ tiêu này không có trong biểu mẫu thống kê nên hướng dẫn cách tính chung là: đơn vị nào uỷ thác cho đơn vị khác thì sẽ phải trừ số liệu thống kê của đơn vị mình. nếu bị án uỷ thác thuộc kỳ thống kê trước thì sẽ trừ ở số cũ, nếu bị án uỷ thác thuộc số mới trong kỳ thống kê thì trừ ở số mới.

- Tổng số: số cũ + số mới.

- Số đã thi hành:là số bị án đã chấp hành bản án, quyết định thi hành án.

- Số chưa thi hành:số bị án có bản án đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành trong kỳ thống kê nhưng tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê chưa chấp hành việc thi hành án

-  Số bị án chết:chỉ thống kê đối với số bị án chết trong kỳ.

- Số bị án trốn:chỉ thống kê số bị án trốn đến kỳ thống kê này chưa bắt lại được và số bị án trốn này thuộc số bị án chưa thi hành của kỳ thống kê.

2. Về dân sự:

          Quyết định thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án sẽ là căn cứ để tính thụ lý số liệu (số mới, số cũ) thống kê cho mỗi kỳ thống kê theo khoản 1, điều 21, pháp lệnh thi hành án dân sự

- Số việc cũ:là số việc phải thi hành của kỳ thống kê trước chưa thi hành chuyển sang kỳ thống kê này.

- Số việc mới:là số việc phải thi hành mới phát sinh trong kỳ thống kê.

- Tổng số: số cũ + số mới.

- Số tiền cũ:là số tiền phải thi hành từ kỳ thống kê trước và số tiền đã thu được từ kỳ thống kê trước chưa thi hành chuyển sang kỳ thống kê này.

- Số tiền mới:là số tiền phải thi hành mới phát sinh trong kỳ thống kê này.

II. Phần hướng dẫn các chỉ tiêu cụ thể:

1. Về hình sự:

A-  Hình phạt

Tử hình

Án tử hình là một hình phạt đặc biệt và thi hành án tử hình cũng được theo dõi chặt chẽ với một trình tự thủ tục thi hành khác với các hình phạt khác. nên một số chỉ tiêu được hiểu như sau:

- Dòng 4- số phải thi hành: là số bị án đã có quyết định thi hành án tử hình của hội đồng thi hành án. (dòng 4 ≥ dòng 5)

+Tr. đó: số đã thi hành là số đã thi hành quyết định tử hình.

- Dòng 7- số chưa thi hành:là số bị án mà bản án có hiệu lực chưa có quyết định thi hành và các bị án đang làm thủ tục xem xét bản án.

- Dòng 8- số trốn:trong chỉ tiêu chưa thi hành được tính thống kê là tổng số trốn của các kỳ thống kê tính đến kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

Tổng số = số phải thi hành + số bị án chết + số chưa thi hành

Dòng 3 = dòng 4 + dòng 6 + dòng 7

 Tù chung thân

Lưu ý: trường hợp bị án tử hình giảm xuống chung thân là các bị án mà ở kỳ thống kê trước toà án tuyên hình phạt tử hình nhưng trong kỳ thống kê này bị án đó đã được tuyên giảm hình phạt xuống chung thân cũng được thống kê ở phần này và trường hợp này sẽ được trừ đi ở số liệu phần tử hình.

Tổng số =  đã thi hành + bị án chết + chưa thi hành

Dòng 12 = dòng 13 + dòng 14 + dòng 15

Tù có thời hạn

- Tổng số = số bị án đã thi hành + số được miễn chấp hành hình phạt tù  + số được hưởng thời hiệu + số bị án chết + số bị án chưa thi hành.

Dòng 20 = dòng 21 + dòng 22 + dòng 23 + dòng 24 + dòng 25

- Số chưa thi hành (dòng 25) = Toà án chưa ra quyết định + hoãn + chờ xét thời hiệu + công an chậm áp giải + trốn công an đã ra lệnh truy nã + trốn công an chưa ra lệnh truy nã + đang làm thủ tục xét hoãn, tạm đình chỉ + mới ra quyết định tha chưa tống đạt cho bị án + bị án tại ngoại trong thời gian tự giác thi hành án.

Dòng 25 = dòng 26 + dòng 27 + dòng 28 + dòng 29 + dòng 30 + dòng 31 +  dòng 32 + dòng 33 + dòng 34.  (8 = 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9)

- Dòng 35- tổng số tạm đình chỉ:là tổng số bị án cơ quan thi hành án đã ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê này

+ Số mới (dòng 36): là số bị án có quyết định tạm đình chỉ thi hành án trong kỳ thống kê.

+ Số cũ (dòng 37): là tổng số các bị án có quyết định tạm đình chỉ thi hành án từ tất cả các kỳ thống kê trước dồn lại.

+ Ta đã ra quyết định thi hành (dòng 38): là số bị án có quyết định tạm đình chỉ thi hành án từ các kỳ thống kê trước nay đã hết thời hạn tạm đình chấp hành hình phạt tù nên chánh án toà án đã cho tạm đình chỉ lại ra quyết định thi hành án và tiếp tục đưa vào thi hành án trong kỳ thống kê này.

+ Số chết (dòng 39): chỉ thống kê số bị án chết đang trong thời hạn tạm đình chỉ thi hành án.

+ Số bị án còn đang tạm đình chỉ (dòng 40): là số bị án tạm đình chỉ còn lại chưa thi hành án tính đến ngày cuối cùng của kỳ thống kê này.

+ Tổng số tạm đình chỉ = số mới + số cũ = số đã ra quyết định thi hành án + số chết + số bị án còn đang tạm đình chỉ.

Dòng 35 = dòng 38 + dòng 39 + dòng 40.

Chỉ tiêu tổng số án treo

- Dòng 41- tổng số án treo:là số bị án có bản án đã tuyên là bị kết án tù nhưng được hưởng án treo.

- Tổng số =  số cũ + số mới

 Dòng 42  = dòng 43 + dòng 44

Chỉ tiêu tổng số cải tạo không giam giữ

- Dòng 47- tổng số cải tạo không giam giữ: làsố bị án có bản án đã tuyên hình phạt chính là cải tạo không giam giữ.

- Tổng số =  số cũ + số mới

Dòng 47  = dòng 48 + dòng 49

Chỉ tiêu số hình phạt khác

- Dòng 52- tổng số hình phạt khác:là tổng số người bị tuyên các loại hình phạt (cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất) phải thi hành trong kỳ thống kê này.

B- Hoạt động kiểm sát

 Các chỉ tiêu trong phần hoạt động kiểm sát đã rõ ràng chúng tôi chỉ lưu ý một số mang tính nguyên tắc.

- Các chỉ tiêu của hoạt động kiểm sát được thực hiện đối với từng cơ quan.

- Các chỉ tiêu về hoạt động kiểm sát số liệu được thống kê có tính chất độc lập trong kỳ báo cáo thống kê. để tránh trùng lặp các đơn vị cần tính số liệu thống kê căn cứ vào số ngày, tháng, năm ban hành văn bản phát sinh chỉ tiêu đó.

- Đối với chỉ tiêu yêu cầu kháng nghị và kiến nghị: số liệu được tính căn cứ vào ngày ban hành kháng nghi, kiến nghị. cấp nào ban hành kháng nghị thì cấp đó tính số liệu thống kê cho cấp mình kể cả việc VKS cấp tỉnh kháng nghị đối với bản án, quyết định của VKS cấp dưới.

2. Về dân sự:

A- số việc:

- Tổng số =  số cũ + số mới (trong đó bao gồm cả số việc nhận uỷ thác trong kỳ).

- Tổng số - số việc đã thi hành xong - số việc đình chỉ - số việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án - số việc đang thi hành - số việc tạm đình chỉ thi hành án - số việc hoãn thi hành án = số việc chưa thi hành.

- Số việc chưa thi hành = số việc chưa có điều kiện thi hành + số việc có điều kiện thi hành.

Dòng 4 = dòng 1 + dòng 2

Dòng 11 =  dòng 4 - dòng 5 -  dòng 6 -  dòng 7 - dòng 8 - dòng 9 -  dòng 10

Dòng 11 =  dòng 12 + dòng 13.

* Đối với chỉ tiêu tạm đình chỉ nếu tiếp tục được giải quyết trong kỳ bằng một quyết định khác (cho thấy số việc đó được thống kê thuộc số việc đã thi hành xong hoặc số việc đình chỉ hoặc số việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án hoặc số việc đang thi hành hoặc số việc hoãn thi hành án….thì sẽ trừ đi ở chỉ tiêu tạm đình chỉ)

B- Số tiền

- Tổng số tiền phải : số tiền cũ + số tiền mới

- Tổng số tiền phải thi hành - số tiền phải thi hành đã thu được - số tiền đình chỉ thi hành án – số tiền trả lại đơn = số tiền còn phải  thi hành.

- Số tiền phải thi hành đã thu được = số tiền đã chi trả + số tiền đã thu chưa thi hành.

Dòng 16 = dòng 14  + dòng 15

Dòng 27 = dòng 16 -  dòng 17 –dòng25- dòng 26

Dòng 17 = dòng 18 + dòng 22; dòng 18 = dòng 19 + dòng 20+dòng 21;

C- hoạt động kiểm sát

- Các chỉ tiêu về công tác kiểm sát đều được tính thống kê nếu phát sinh trong kỳ báo cáo vì nó không bị phụ thuộc vào các chỉ tiêu khác. để tránh trùng lặp các đơn vị cần tính số liệu thống kê được tính căn cứ vào số ngày ban hành văn bản đối với chỉ tiêu đó.

- Đối với chỉ tiêu yêu cầu kháng nghị và kiến nghị: số liệu được tính căn cứ vào ngày ban hành kháng nghi, kiến nghị.

 

CHƯƠNG V

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA

VKSND VÀ KẾT QUẢ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

(Phần XIII của báo cáo tháng)

PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG

Nguyên tắc thống kê: trong một đơn khiếu nại, tố cáo, có thể có nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo khác nhau, hoặc một nội dung khiếu nại, tố cáo có thể có nhiều đơn (đơn trùng lặp). vì vậy, khi thống kê sẽ tính theo tổng số đơn và số việc thụ lý.

Mỗi việc có trong đơn khiếu nại, tố cáo chỉ được thống kê vào một chỉ tiêu tương ứng. đơn thuộc thẩm quyền VKSND cấp nào giải quyết thì cấp đó thụ lý, thống kê.

PHẦN CỤ THỂ

A. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND

I/ Khiếu nại

1. Khiếu nại về quản lý hành chính nhà nước trong ngành KSND: là những khiếu nại của cán bộ, công chức trong ngành KSND đối với quyết định, hành vi hành chính của cơ quan VKSND, của những người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý hành chính của ngành KSND như việc tuyển dụng, nâng lương, kỷ luật, bổ nhiệm.vv…

2. Khiếu nại hoạt động điều tra của cơ quan điều tra VKSNDTC: (phần này thuộc cục điều tra VKSNDTC).

3. Khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan điều tra: là những khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra; quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn (điều 329 BLTTHS).

4. Khiếu nại quyết định, hành vi của những người tiến hành tố tụng VKS: là những khiếu nại đối với quyết định, hành vi của kiểm sát viên, Phó viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát trong quá trình tiến hành tố tụng khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát.

5. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra (điều 332 BLTTHS).

6. Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam (điều 333 BLTTHS): là những khiếu nại đối với việc bắt, tạm giữ, tạm giam của những người, cơ quan có thẩm quyền tiến hành theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

7. Các khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát: tất cả các khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhưng không thuộc nội dung từ 1 đến 6 được thông kê vào nội dung này.

II/ Tố cáo.

1. Tố cáo cán bộ kiểm sát vi phạm trong quản lý hành chính nhà nước: là những tố cáo về hành vi của cán bộ, công chức trong ngành kiểm sát vi phạm trong lĩnh vực quản lý hành chính.

2. Tố cáo cán bộ kiểm sát vi phạm trong hoạt động tư pháp: là những tố cáo về hành vi của cán bộ, những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Viện kiểm sát trong quá trình tiến hành tố tụng.

3. Tố cáo hành vi của những người được tiến hành một số hoạt động điều tra (điều 337 BLTTHS).

4. Tố cáo liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam (điều 337 BLTTHS).

5. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù: là những tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù như hành vi xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ, chế độ đối với người đang chấp hành án.

6. Các loại tố cáo khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát: là các tố cáo ngoài các loại tố cáo trên.

III/ Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

1. Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hình sự.

2. Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình.

3. Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

IV/ Yêu cầu bồi thường thiệt hại do kiểm sát viên gây ra.

V/ Tố giác, tin báo về tội phạm. (thuộc Cục điều tra VKSNDTC )

B. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp.

Đơn vị tính là số lượng các cuộc kiểm sát trực các cơ quan tư pháp hoặc yêu cầu cơ quan tư pháp tự kiểm tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp dưới (yêu cầu kiểm tra đối với 1 vụ việc, nhiều vụ việc hoặc trong khoảng 1 thời điểm).

C. Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp đối với vụ, việc cụ thể.

Đơn vị tính là số đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp mà VKSND đã chuyển đến cơ quan tư pháp để giải quyết theo thẩm quyền và số đơn khiếu nại, tố cáo mà VKSND áp dụng phương thức yêu cầu ra văn bản giải quyết. VD: VKSND chuyển 10 đơn, yêu cầu ra văn bản giải quyết 5 đơn. tổng số đơn được tính kiểm sát là 15 đơn.

D. Kết quả tiếp công dân và tiếp nhận đơn. (phần này đã rõ)

 

PHẦN  III

HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP 28 DANH SÁCH,

PHỤ LỤC THỐNG KÊ ( KÈM THEO THỐNG KÊ THÁNG)   

 

CHƯƠNG VI

Hệ thống phụ lục ban hành kèm theo biểu mẫu thống kê công tác kiểm sát tháng bao gồm 15 danh sách phụ lục sau:

1- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án, bị can.

2- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can .

3- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn bắt khẩn cấp.

4- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định tạm giữ.

5- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ.

6- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam.

7- Danh sách các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm quyết định phục hồi tố tụng.

8- Danh sách các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm quyết định đình chỉ tố tụng.

9- Danh sách các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm quyết định tạm đình chỉ tố tụng.

10- Danh sách các yêu cầu VKS khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra.

11- Danh sách các bản kiến nghị của VKS với các cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật .

12- Danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm của toà án thông qua công tác kiểm sát xét xử ST, PT, GĐT.

13- Danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát giam giữ .

14- Danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát thi hành án.

15- Danh sách những người mới khởi tố là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp.

Hệ thống phụ lục ban hành kèm theo biểu mẫu thống kê liên ngành bao gồm 13 biểu:

1- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra .

2- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự .

3- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra .

4- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam

5- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh tạm giam.

6- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không gia hạn tạm giam .

7- Danh sách các trường hợp cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can do không phạm tội .

8- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát đình chỉ vụ án đối với bị can do không phạm tội.

9- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra bổ sung .

10- Danh sách các trường hợp Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung.

11-Danh sách các trường hợp Tòa án cấp huyện, Toà án cấp tinh XXST tuyên bị cáo không phạm tội.

12- Danh sách các trường hợp Toà án tối cao, Toà án cấp tỉnh XXPT tuyên bị cáo không phạm tội.

13- Danh sách các trường hợp Toà án tối cao, Toà án cấp tỉnh xét xử GĐT, TT tuyên bị cáo không phạm tội.

            Khi lập các phụ lục trên, cán bộ thống kê nên lưu ý 1 số điểm sau đây:

- Cần cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của phụ lục.

- Phải kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng mối quan hệ logic giữa các phụ lục và các chỉ tiêu liên quan trong biểu mẫu thống kê đồng thời một số phụ lục khi lập phải căn cứ vào danh mục văn bản, quyết định áp dụng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008-QĐ -VKSTC ngày 02/01/2008 (Quy chế 07) gồm :

 * Đối với thống kê công tác kiểm sát tháng

+ Mẫu 01/TKNV “danh sách các trường hợp viện kiểm sát khởi tố vụ án, bị can phải căn cứ vào mẫu 02 và mẫu 42 “quyết định khởi tố vụ án   quyết định khởi tố bị can.danh sách này phải trùng với số liệu dòng 09 và 11 biểu mẫu thống kê tháng. 

 + Mẫu 02/ TKNV  “danh sách viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can  phải căn cứ vào mẫu 01 và mẫu 39 “yêu cầu khởi tố vụ án   yêu cầu khởi tố bị can. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 12 và 13 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 03/TKNV danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn bắt khẩn cấpphải căn cứ vào mẫu 53 “quyết định không phê chuẩn bắt khẩn cấp. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 23 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 04/TKNV  danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định tạm giữphải căn cứ vào mẫu 56 “quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 25 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 05/TKNV danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữphải căn cứ vào mẫu 55“quyết định không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ”. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 26 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 06/TKNV danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định tạm giamphải căn cứ vào mẫu 69 “quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 34 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 07/TKNV “danh sách các trường hợp CQĐTphục hồi tố tụng phải trùng với số liệu dòng 43 biểu mẫu thống kê tháng. 

 + Mẫu 08/TKNV “danh sách các trường hợp CQĐT quyết định đình chỉ tố tụng phải trùng với số liệu dòng 61, 62 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 09/TKNV “danh sách các trường hợp CQĐT quyết định tạm đình chỉ tố tụng phải trùng với số liệu dòng 66, 67  biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 07/TKNV  “danh sách các trường hợp VKSphục hồi tố tụng phải căn cứ vào mẫu 93, 94 và 100,101“quyết định phục hồi điều tra vụ án trong trường hợp đình chỉ điều tra vụ án;“quyết định phục hồi điều tra vụ án trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra vụ án“quyết định phục hồi điều tra bị can trong trường hợp đình chỉ điều tra bị can;“quyết định phục hồi điều tra bị can trong trường hợp tạm  đình chỉ điều tra bị can. Danh sách này tính cả các trường hợp Viện kiểm sát phục hồi các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của VKS và các trường hợp Viện kiểm sát phục hồi các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của cơ quan điều tra. do vậy các trường hợp Viện kiểm sát phục hồi các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của VKS sẽ phải trùng với số liệu dòng 82, 83 biểu mẫu thống kê tháng. 

 + Mẫu 08/TKNV “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát quyết định đình chỉ tố tụng phải căn cứ vào mẫu 88, 96 “quyết định đình chỉ vụ án hình sự “quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can . Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 102 và 103 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 09/TKNV  “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ tố tụng phải căn cứ vào mẫu 90, 98 “quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự “quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can . Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 106 và 107 biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 07/TKNV “danh sách các trường hợp Toà ánphục hồi tố tụng phải trùng với số liệu dòng 129 và 130 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 08/TKNV “danh sách các trường hợp toà ánquyết định đình chỉ tố tụng phải trùng với số liệu dòng 146 và 147 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 09/TKNV “danh sách các trường hợp toà ánquyết định tạm đình chỉ tố tụng phải trùng với số liệu dòng 148 và 149 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 10/TKNV  “danh sách các yêu cầu của VKS khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động điều traphải căn cứ vào mẫu 105 yêu cầu  khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra  phải trùng với số liệu dòng 122  biểu mẫu thống kê tháng.

 + Mẫu 11/TKNV danh sách các bản kiến nghị của vks với các cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật phải phù hợp với số liệu dòng 123, 124 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát điều tra) và số liệu dòng 165 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm), dòng 216 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm), dòng146 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử giám đốc thẩm) biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 12/TKNV  “danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của vks khắc phục vi phạm của Toà án thông qua công tác kiểm sát xét xử ST, PT, GĐT phải phù hợp với số liệu dòng 164 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm, dòng 215 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm), dòng 245 (áp dụng cho giai đoạn kiểm sát xét xử giám đốc thẩm) biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 13/TKNV  “danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát giam giữ phải phù hợp với số liệu dòng11,12,13,14,15,16,21, 22 phần VIIID biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 14/TKNV “danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát thi hành án phải phù hợp với số liệu dòng70, 71 (đối với toà án), 79,80 (đối với công an), 83,84 (đối với UBND xã, phường) phần IX  biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 15/TKNV “danh sách những người mới khởi tố là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp chỉ áp dụng cho Cục điều tra VKSND tối cao.

 * Đối với thống kê liên ngành:

+ Mẫu 01/TKLN “danh sách các trường hợp viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra  phải căn cứ vào mẫu 03 “quyết định huỷ bỏ quyết khởi tố vụ án hình sự. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 01 biểu mẫu thống kê tháng. 

 + Mẫu 02/TKLN “danh sách các trường hợp viện kiểm sát huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cqđt và ra quyết định khởi tố  phải căn cứ vào mẫu 05 “quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 10 biểu mẫu thống kê tháng.

+ Mẫu 03/TKLN “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra phải căn cứ vào mẫu 44 “quyết định huỷ bỏ quyết khởi tố bị can. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 17 biểu mẫu thống kê tháng.      

+ Mẫu 04/TKLN “danh sách các trường hợp viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt tạm giamphải căn cứ vào mẫu 60 “quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 31 biểu mẫu thống kê tháng.      

 + Mẫu 05/TKLN “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh tạm giamphải căn cứ vào mẫu 62 “quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 32 biểu mẫu thống kê tháng.     

  + Mẫu 06/TKLN “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không gia hạn tạm giam phải căn cứ vào mẫu 67 “quyết định không gia hạn tạm giam. danh sách này phải trùng với số liệu dòng 33 biểu mẫu thống kê tháng.     

+ Mẫu 07/TKLN “danh sách các trường hợp cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can do không phạm tội  phải trùng với số liệu dòng 62, 63, 64  biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 08/TKLN “danh sách các trường hợp viện kiểm sát đình chỉ vụ án đối với bị can do không phạm tội  phải trùng với số liệu dòng 103, 104  biểu mẫu thống kê tháng.     

 + Mẫu 09/TKLN “danh sách các trường hợp Viện kiểm sát hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra bổ sung phải căn cứ vào mẫu 86, 108“quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung “quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (theo quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Toà án)..danh sách này phải trùng với số liệu dòng 116, 118, 119  biểu mẫu thống kê tháng. Khi lập danh sách này cần đánh dấu các trường hợp Toà trả cho Viện, Viện trả cho CQĐT  vào cột 4 của mẫu phụ lục (khác với mẫu phụ lục cũ).Cũng cần ghi rõ thêm trong cột ghi chú nếu là án thuộc trường hợp VKS cấp trên chuyển VKS cấp dưới hoặc VKS cấp dưới chuyển VKS cấp trên truy tố theo thẩm quyền; án do VKS cấp trên uỷ quyền xét xử hoặc uỷ quyền truy tố và xét xử.

  + Mẫu 10/TKLN “danh sách các trường hợp Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung phải trùng với số liệu dòng 153, 154 biểu mẫu thống kê tháng. Cần ghi rõ thêm trong cột ghi chú nếu là án thuộc trường hợp VKS cấp trên chuyển VKS cấp dưới hoặc VKS cấp dưới chuyển VKS cấp trên truy tố theo thẩm quyền; án do VKS cấp trên uỷ quyền xét xử hoặc uỷ quyền truy tố và xét xử.   

   + Mẫu 11/TKLN “danh sách các trường hợp tòa án cấp huyện, Toà án cấp tỉnh XXST tuyên bị cáo không phạm tội phải trùng với số liệu dòng 145 biểu mẫu thống kê tháng.

   + mẫu 12/TKLN “danh sách các trường hợp Toà án tối cao, Toà án cấp tỉnh XXPT  tuyên bị cáo không phạm tội phải phù hợp với số liệu dòng 199 biểu mẫu thống kê tháng.

  + Mẫu 13/TKLN “danh sách các trường hợp Tòa án tối cao, Toà án cấp tỉnh  xét xử GĐT, TT tuyên bị cáo không phạm tội phải phù hợp với số liệu dòng 239 biểu mẫu thống kê tháng.

Trong cột quan điểm của VKS tại phiên toà tại 03 mẫu 11, 12, 13/TKLN, cần thống nhất cách lập nội dung: ghi quan điểm của VKS tại phiên toà về tội danh (điều, khoản áp dụng trong BLHS).   

Các cán bộ thống kê cần đọc kỹ nội dung các mẫu cần áp dụng trong quy chế 07 để khai thác hết các thông tin cần thiết, đáp ứng đầy đủ các nội dung phụ lục yêu cầu đồng thời có cơ sở để thống kê chính xác các chỉ tiêu trong mẫu thống kê. 

PHẦN IV

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

CÁCH LẬP BIỂU THỐNG KÊ 6 THÁNG, 12

 

I. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

(Biểu số 1A/KSĐT, 1B/KSĐT, 1C/KSĐT, 4A/KSXXST, 4B/KSXXST, 5A/KSXXPT, 5B/KSXXPT, 6A/KSXXGĐT,TT; 6B/KSXXGĐT,TT/ 2009).

Biểu 1A, 1B:Các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng cột của báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng dòng tại các phần IC, ID của báo cáo tháng.

Biểu 1C:Tương tự như phần IA, IB  của báo cáo tháng, ngoài ra, có bổ sung thêm phần kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. riêng phần bổ sung này chỉ làm vào các kỳ thống kê 6 tháng và 12 tháng.

Biểu 4A, 4B:Các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng cột của báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng dòng tại phần II của báo cáo tháng.

Biểu 5A, 5B:Các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng cột của báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng dòng tại phần IV của báo cáo tháng.

Biểu 6A, 6B:các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng cột của báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu, tiêu thức theo từng dòng tại các phần V, VI của báo cáo tháng.

 

II. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

                      

(Biểu số 2-KSGG/2009)

Phần hướng dẫn này được thống nhất như đã hướng dẫn ở phần báo cáo tháng và cần lưu ý là báo cáo 6 tháng và báo cáo 12 tháng không phải là báo cáo cộng dồn của các kỳ thống kê tháng với nhau.

 

III. THỐNG KÊ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HNGĐ, KD, TM, LĐ VÀ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

 

(Biểu số 11A,B,C/2009; 12ª,B,C/2009; 13ª,B,C/2009; 14A,B,C/2009, Biểu 18/2009)

1. Hướng dẫn đối với các biểu mẫu dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính.

Các chỉ tiêu cơ bản trong các hệ thống biểu thống kê mẫu dân sự, kinh doanh thương mại lao động và hành chính về nội dung không có gì khác so với biểu tháng. tuy nhiên về hình thức của biểu mẫu thì có sự khác nhau cơ bản là:

Thứ nhất,chỉ tiêu của biểu mẫu thống kê tháng được phân tích theo dòng sẽ được chuyển thành cột của biểu mẫu thống kê 6 tháng, 12 tháng. để tránh việc trùng lặp chúng tôi sẽ không nhắc lại các chỉ tiêu đã được hướng dẫn trong trong phần hướng dẫn trên.

Thứ hai,biểu mẫu thống kê 6 tháng, 12 tháng  này dựa trên cơ sở các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án đã được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2006 và được cụ thể hoá tại cột 0 (loại vụ, việc; loại khiếu kiện) trong các biểu mẫu kiểm sát giải quyết sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm dân sự, hôn nhân gia đình; kinh doanh, thương mại; lao động (gọi chung là biểu mẫu dân sự); hành chính.

- Hệ thống biểu mẫu dân sự và hôn nhân gia đình (ký hiệu biểu 11A, 11B, 11C/ TKNV/… / 2009)

Các loại vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình (theo quy định tại điều 25, điều 26, điều 27, điều 28, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004):

- Hệ thống biểu mẫu kinh doanh thương mại (ký hiệu biểu 13A, 13B, 13C/ TKNV/… / 2009)

Các loại vụ, việc kinh doanh – thương mại (theo quy định tại điều 29, điều 30, Bộ luật tố tụng dân sự ):

- Hệ thống biểu mẫu lao động (ký hiệu biểu 14A, 14B, 14C/TKNV/…  2009)

Các loại vụ, việc lao động (theo quy định tại điều 31, điều 32, Bộ luật tố tụng dân sự):

- Hệ thống biểu mẫu hành chính (ký hiệu: 12A, 12B, 12C / TKNV/… / 2009)

Loại khiếu kiện (theo 22 khoản của điều 11- Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính)

Thứ ba,thực hiện tinh thần của lần sửa đổi biểu mẫu này là báo cáo tháng phải đảm bảo tính linh hoạt (các chỉ tiêu có thể cộng dồn để đáp ứng bất kỳ kỳ báo cáo thống kê nào) nên có một số chỉ tiêu trong hệ thống thống kê 6 tháng, 12 tháng được sắp xếp nằm trong chỉ tiêu tổng số thì trong hệ thống biểu mẫu thống kê tháng sẽ nằm trong chỉ tiêu số mới. với cách sắp xếp này thì về nội dung để thu thập chỉ tiêu sẽ không có gì thay đổi nhưng cách tính của các chỉ tiêu trong báo cáo tháng sẽ sẽ  chỉ được tính khi có số liệu phát sinh trong kỳ.

Lưu ý: riêng phần công thức kiểm tra của phần biểu mẫu 6 tháng, 12 tháng sẽ có sự thay đổi như sau:

- Đối với biểu mẫu hành chính

+  Công thức đối với biểu mẫu sơ thẩm

Cột 6  = cột 1 + cột 3

Cột 22 = cột 6  – cột 8

Cột 8  = cột 9 + cột 10  + cột 11

Cột 1 7 = cột 18 + cột 1 9  + cột 20

+ Ccông thức đối với biểu mẫu phúc thẩm

Cột 4  = cột 1 + cột 3

Cột 24 = cột 4  – cột 7

Cột 7 = cột 8 + cột 11  + cột 12 + cột 13

Cột 1 3 = cột 19 + cột 20  + cột 21

Cột 1 4 = cột 15 + cột 16  + cột 17

+ Công thức đối với biểu mẫu giám đốc  thẩm, tái thẩm

Cột 3  = cột 1 + cột 2

Cột 23 = cột 3  – cột 7

Cột 7 =  cột 8 + cột 9 + cột 10  + cột 11 + cột 12 

Cột 1 3 = cột 8  + cột 9  + cột 10

Cột 1 3 = cột 19 + cột 20  + cột 21 + cột 22

Cột 14 = cột 15 + cột 16 + cột 17

- Đối với biểu mẫu dân sự, kinh doanh thương mại, lao động

+  Công thức đối với biểu mẫu sơ thẩm

Cột 4  = cột 1 + cột 3

Cột 22 = cột 4  – cột 7

Cột 7 = cột 8 + cột 9  + cột 10

Cột 1 7 = cột 18 + cột 1 9  + cột 20

+  Công thức đối với biểu mẫu phúc thẩm

Cột 4  = cột 1 + cột 3

Cột 26 = cột 4  – cột 8

Cột 8 = cột 9 + cột 10  + cột 11 + cột 12  + cột 13

Cột 1 3 = cột 17 + cột 1 8  + cột 19

+ Công thức đối với biểu mẫu giám đốc  thẩm, tái thẩm

Cột 3  = cột 1 + cột 2

Cột 23 = cột 3  – cột 7

Cột 7 =  cột 8 + cột 9 + cột 10  + cột 11 + cột 12 

Cột 1 3 = cột 8  + cột 9  + cột 10

Cột 1 3 = cột 19 + cột 20  + cột 21 + cột 22

Cột 14 = cột 15 + cột 16 + cột 17

2. Đối với biểu mẫu yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:

Phần hướng dẫn này được thống nhất như đã hướng dẫn ở phần báo cáo tháng và cần lưu ý là báo cáo 6 tháng và báo cáo 12 tháng không phải là báo cáo cộng dồn của các kỳ thống kê tháng với nhau.

 

VI . THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

(Biểu số 8-THAHS/2009, biểu số 17/THADS/2009)

Phần hướng dẫn này được thống nhất như đã hướng dẫn ở phần báo cáo tháng và cần lưu ý là báo cáo 6 tháng và báo cáo 12 tháng không phải là báo cáo cộng dồn của các kỳ thống kê tháng với nhau.

 

VII. THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

(Biểu số 16/KNTC/2009)

Phần hướng dẫn này được thống nhất như đã hướng dẫn ở phần báo cáo tháng và cần lưu ý là báo cáo 6 tháng và báo cáo 12 tháng không phải là báo cáo cộng dồn của các kỳ thống kê tháng với nhau.

 

PHẦN V

HƯỚNG DẪN CÁCH LÂP BÁO CÁO TÌNH HÌNH BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ XỬ LÝ TUẦN

 

Biểu này làm tương tự như báo cáo tháng và các danh sách phụ lúc kèm theo cũng giống như các danh sách phụ lục kèm theo báo cáo tháng. 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,205
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh