.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:37 PM

2. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: 2.1. Kiểm sát việc cấp, gửi bản án, quyết định của Tòa án; việc giải thích bản án, quyết định.

 | 

- Căn cứ Điều 380 BLTTDS thì khi bản án, quyết định của Toà án thuộc trường hợp được thi hành theo quy định tại Điều 375 của BLTTDS thì Toà án đã tuyên bản án, quyết định đó phải cấp cho người được thi hành án và người phải thi hành án bản án hoặc quyết định đó có ghi “để thi hành”. Toà án phải giải thích cho người được thi hành, người phải thi hành bản án, quyết định về quyền yêu cầu, thời hạn yêu cầu thi hành án và nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

- Căn cứ Điều 27 Luật THADS thì Toà án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đã ra bản án, quyết định được quy định tại Điều 2 của Luật THADS phải cấp cho đương sự bản án, quyết định có ghi “Để thi hành".

- Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 28 Luật THADS); khi chuyển giao bản án, quyết định phải gửi kèm biên bản kê biên, tạm giữ tang vật, tài sản các tài liệu khác liên quan (nếu có) quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật THADS; Điều 381 BLTTDS.

- Căn cứ khoản 2 Điều 179 Luật THADS, Điều 382 BLTTDS thì khi thi hành có điểm chưa rõ trong bản án, quyết định thì theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án, của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan Tòa án đó ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ; thời hạn giải thích là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, nội dung giải thích phải căn cứ vào biên bản phiên toà và biên bản nghị án; thẩm quyền giải thích phải do Thẩm phán ra quyết định hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên toà nếu trường hợp họ không còn là Thẩm phán nữa thì do Chánh án Toà án đó ra bản án, quyết định đó giải thích.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,345
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh