.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:22 PM

2.3. Kiểm sát việc uỷ thác thi hành án.

 | 

- Kiểm sát việc ủy thác thi hành án:

Căn cứ Điều 55 Luật THADS thì:

 + Thủ trư­ởng Cơ quan thi hành án có thẩm quyền uỷ thác cho Cơ quan thi hành án nơi ngư­ời phải thi hành án cư­ trú, làm việc, nơi có tài sản hoặc nơi có trụ sở ra quyết định thi hành án. 

+ Trường hợp người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở nhiều địa phương thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác thi hành án từng phần cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án để thi hành phần nghĩa vụ của họ. 

+ Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên quan đến tài sản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác đến cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; nếu không xác định được nơi có tài sản hoặc nơi có tài sản trùng với nơi làm việc, cư trú, có trụ sở của người phải thi hành án thì ủy thác đến nơi làm việc, cư trú hoặc nơi có trụ sở của người đó.

+ Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở các địa phương khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án.

+ Việc ủy thác phải thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác. Trường hợp cần thiết phải ủy thác việc thi hành quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì việc uỷ thác phải thực hiện ngay sau khi có căn cứ uỷ thác.

- Kiểm sát thẩm quyền uỷ thác thi hành án bảo đảm ủy thác thi hành án của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quân khu quy định tại Điều 56 Luật THADS.

- Kiểm sát về thủ tục ủy thác thi hành án bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 57 Luật THADS. Trước khi khi ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản uỷ thác Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng xét thấy cần ủy thác thì phải ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án và ra quyết định ủy thác cho nơi có điều kiện thi hành… Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác về việc nhận được quyết định ủy thác; quyết định uỷ thác phải được gửi cho Toà án đã chuyển giao bản án, quyết định, VKSND cùng cấp, VKSND nơi nhận uỷ thác, người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,206
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh