.

Thứ ba, 23/07/2024 -21:04 PM

Kiểm sát viên giỏi

Vinh danh Kiểm sát viên tiêu biểu lần thứ Hai năm 2013 18/06/2013

Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi 2012 - Phần thực hành QCT và kiểm sát hình sự 13/06/2013

Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi 2012- Phần dân sự, hành chính 13/06/2013

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên và các quy định về tuyển chọn kiểm sát viên giỏi 13/06/2013

QĐ 41/QĐ-VKS ngày 20/3/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012 13/06/2013

Công văn số 761/VKSTC-V9 ngày 22/3/2012 về việc thực hiện cuộc vận động và việc tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi 13/06/2013

Kế hoạch số 180/VKSTC-V9 ngày 09/03/2012 của VKS tối cao về việc triển khai thực hiện quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu 13/06/2013

Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của VKS tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên " Vững về chính chị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" 13/06/2013

Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của VKS tối cao về việc ban hành quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu 12/06/2013

Thông báo kết quả tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi 02/11/2012

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,246
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh