.

Thứ ba, 16/04/2024 -21:04 PM

Những điểm mới của Danh mục biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Ngành kiểm sát nhân dân

 | 

Ngày 15/02/2023, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ban hành Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, thay thế Danh mục biểu mẫu theo Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Danh mục biểu mẫu mới gồm 58 biểu mẫu, tăng 16 biểu mẫu so với Danh mục trước đây. Trong đó, có nhiều biểu mẫu được sửa đổi, thay thế và bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác. Qua nghiên cứu hệ thống biểu mẫu mới ban hành, có một số nội dung cần lưu ý như sau:

- Trong công tác tiếp công dân, đã bổ sung biểu mẫu: Thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tại buổi tiếp công dân, Biên bản tố chức đối thoại với công dân của Lãnh đạo VKSND (mẫu số 04), Biên bản về việc vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân (Mẫu số 05).

- Trong công tác phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, được bổ sung nhiều biểu mẫu mới: Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 07), Quyết định về việc thành lập Tổ xác minh (Mẫu số 20), Kế hoạch xác minh đơn khiếu nại (tố cáo, kiểm tra lại) (Mẫu số 21), Quyết định gia hạn thời hạn xác minh nội dung khiếu nại (tố cáo) (Mẫu số 22), Thông báo yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại (tố cáo) (Mẫu số 23), Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo (Mẫu số 26), Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết tố cáo (Mẫu số 27), Quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo (Mẫu số 28), Quyết định về việc tiếp tục giải quyết tố cáo (Mẫu số 29), Quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo (Mẫu số 30).

- Trong công tác kiểm sát đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã bổ sung biểu mẫu Thông báo về việc kiểm sát quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo (Mẫu số 40).

Các biểu mẫu được bổ sung trong từng khâu công tác đã nêu phù hợp với thực tiễn thực hiện quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành theo Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao); Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao) và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Phiếu chuyển đơn (Mẫu số 10) đã bổ sung nơi nhận là người gửi đơn, để người gửi đơn biết đơn đã được chuyển đến cơ quan nào xem xét giải quyết theo thẩm quyền, thay cho Giấy báo tin. Trước đây, khi chuyển đơn đến cơ quan khác, Viện kiểm sát nhân dân phải ban hành đồng thời cả Phiếu chuyển đơn, Giấy báo tin, việc sửa đổi mẫu Phiếu chuyển đơn như trên đã giản tiện thủ tục, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Mẫu Giấy báo tin chỉ ban hành trong trường hợp báo tin cho công dân biết việc khiếu nại, tố cáo của họ thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân (đơn không chuyển đến cơ quan khác).

- Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tố tụng hình sự, vẫn ưu tiên áp dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN ngày 05/9/2018 của liên ngành Trung ương.

 

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý khi khai thác, sử dụng Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân để các đơn vị tham khảo, nghiên cứu thực hiện thống nhất, đúng quy định./.

Nguyễn Thùy Trang- Thanh tra- Khiếu tố, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,668,013
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.208

    Thư viện ảnh