.

Thứ ba, 28/03/2023 -14:56 PM

Một số quy định mới của Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP NGÀY 11/10/2021 của Liên ngành tư pháp Trung ương

 | 

Ngày 11/10/2021, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo. Thông tư liên tịch số 03 có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 14/8/2012.

Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là Thông tư số 03) gồm 04 chương, 10 điều được xây dựng trên tinh thần kế thừa của Thông tư liên tịch số 08/2012, trong đó quy định một số điểm mới để phù hợp với quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019, đặc biệt là quy định về tăng cường trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo. Cụ thể như sau:

- Thứ nhất, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Viện kiểm sát khi thực hiện chức năng kiểm sát việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 03 quy định: Khi thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, Viện kiểm sát có thẩm quyền phát hiện người được hưởng án treo có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ. Đây là một trong những điểm mới đề cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách án treo. Thực tiễn cho thấy, việc lập hồ sơ đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với người được hưởng án treo trong các năm qua tỷ lệ thấp. Nhiều người được hưởng án treo có đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách nhưng không được UBND cấp xã lập hồ sơ, báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được huw3owngr án treo. Do vậy, Thông tư liên tịch số 03 đã tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát để nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được hưởng án treo.

 - Thứ hai, quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo:

  Thông tư liên tịch số 03 quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được thực hiện quy định tại Điều 90 Luật thi hành án hình sự năm 2019 là phù hợp, tránh sự chồng chéo giữa các quy định của Luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành trước đây.

- Thứ ba, tăng cường trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện trong việc thi hành quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo:

Tại Điều 8 Thông tư số 03 quy định: Trình tự, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách và thi hành quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 85 và khoản 4, khoản 5 Điều 90 của Luật Thi hành án hình sự; khoản 3 Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư liên tịch này. Đây là quy định mới khắc phục quy định tại khoản 5 Điều 90 Luật thi hành án hình sự năm 2019, đó là: Tòa án gửi quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách là Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện mà không quy định phải thông báo cho UBND cấp xã nơi trực tiếp có nhiệm vụ giám sát, giáo dục đối với người được hưởng án treo. Do vậy, tại Điều 6 Thông tư số 03 đã bổ sung quy định: Khi quyết định rút ngắn thời gian thử thách có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục trừ thời gian thử thách để lưu hồ sơ thi hành án hình sự và thông báo cho UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án treo.

Ngoài ra, Thông tư số 03 có ban hành kèm theo 02 biểu mẫu Quyết định chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo và Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo. Vấn đề đặt ra là: Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo cũng ban hành kèm theo biểu mẫu Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Do đó, việc áp dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03 hay áp dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 02 trên thực tế hiện nay cần có sự hướng dẫn chỉ đạo của Liên ngành tư pháp cấp trên để các địa phương áp dụng được thống nhất./.

Trần Lệ Toàn- Viện KSND huyện Yên Thế

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,741,665
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh