.

Thứ ba, 23/07/2024 -21:53 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

1. Văn bản TW

Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ 01/08/2023

Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 05/05/2020

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng 04/05/2020

Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 22/04/2020

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp 09/04/2020

Hướng dẫn (03) một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong đảng 31/03/2020

Trang trí, khánh tiết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 02/03/2020

Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT các cấp 21/02/2020

Chỉ thị 40 của Ban bí thư "Về việc tổ chức Tết năm 2020" 23/12/2019

Hướng dẫn Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 10/12/2019

Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết ..."về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" 11/10/2019

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 11/10/2019

Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của BCHTW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 01/10/2019

Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tố nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng 30/08/2019

Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới... 02/07/2019

Chỉ thị số 35 của BCT về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng 27/06/2019

Quy định số 179-QĐTW ngày 25-2-2019 Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 10/04/2019

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 04/03/2019

Quy định số 11- BCHTW ngày 18-2-2019 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân... 04/03/2019

Chỉ thị số 27 BCHTW ngày 10-01-2019 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng... 28/01/2019

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 18/12/2018

Hướng dẫn số 04-HD-UBKTTW ngày 22-3-2018 về Kỷ luật Đảng viên vi pham 12/12/2018

Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 03/12/2018

Tài liệu văn kiện Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XII 30/11/2018

Về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 31/10/2018

2. Văn bản Tỉnh ủy

Quyết định số 279-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang 04/11/2021

Đề cương tuyên truyền 150 năm ngày sinh V.I.Leenin, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 23/04/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 16/04/2020

Về việc tạm hoãn Đại hội cấp cơ sở 31/03/2020

Hướng dẫn lập hồ sơ và lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp 21/02/2020

Chỉ thị 15-CT/TU ngày 14/01/2020 về việc tổ chức tết trồng cây 03/02/2020

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị , Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 10/12/2019

KH số 84 của Tỉnh ủy VV thực hiện Chỉ thị số 36 của BCT ngày 16-8-2019 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 09/12/2019

Về việc thực hiện nghiêm thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia 16/08/2019

Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 25/07/2019

CV số 1884-CV/TU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII 15/07/2019

Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 27/5/2019 về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 17/06/2019

Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 12/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh 08/03/2019

Kế hoạch 118 ngày 14-6-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT-TW 31/07/2018

Vv vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII 31/07/2018

V/v sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức trung ương 26/07/2018

Công văn số 676 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 07/04/2017

Chương trình số 22 của Tỉnh uỷ Bắc Giang thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 05/12/2016

Nghị quyết 110 NQ-TU ngày 11/7/2016 của BCHĐB về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay 28/10/2016

Nghị quyết 73 NQ-TU ngày 06/5/2016 của BCHĐB tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 28/10/2016

Nghị quyết 44 NQ-TU ngày 30/3/2016 của BTVTU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016- 2020 28/10/2016

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Chương trình công tác tháng 9/2022 29/08/2022

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2022 17/02/2022

Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 21/04/2020

Công tác tuyên truyền quý II năm 2020 09/04/2020

Về việc phòng chống dịch COVID19. 31/03/2020

Công văn số 619-CV/ĐU ngày 17/3/2020 của Đảng Ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 20/03/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 (Đại hội cơ sở thảo luận) 05/03/2020

Hướng dẫn Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh 17/02/2020

Thành lập các tổ kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 12/02/2020

Chương trình công tác năm 2020 04/02/2020

Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đảng 2020 04/02/2020

Bộ tài liệu ĐH Đảng bộ (Chi bộ) nhiệm kỳ 2020-2025 30/01/2020

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 30/01/2020

Công tác tuyên truyền quý I năm 2020 30/01/2020

Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2020 17/01/2020

Kế hoạch tuyên truyền ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 08/01/2020

Phân công các đồng chí Ủy viên UBKT giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở 08/01/2020

Các biểu mẫu đk học tập và làm theo Bác 2020 07/01/2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 07/01/2020

Kế hoạch của BTV ĐUCCQ tỉnh về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2020 07/01/2020

Kế hoach học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 07/01/2020

Dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ĐH cơ sở 07/01/2020

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 31/12/2019

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 2020 13/12/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới" 09/12/2019

4. Văn bản Đảng ủy VKS

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 26/03/2021

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (Bản trình tại ĐH) 08/05/2020

Kế hoach học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 31/01/2020

Kế hoạch Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 02/10/2019

Kế hoạch KTGS của Đảng ủy và UBKTĐU VKS tỉnh năm 2019 04/03/2019

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 04/03/2019

Quy chế làm việc của BCHĐU Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi) 26/06/2018

Thông báo GSTX UBKT ĐU năm 2018 01/02/2018

Kế hoạch KTGS của UBKTĐU VKS tỉnh năm 2018 01/02/2018

Kế hoạch KTGS của Đảng ủy VKS tỉnh năm 2018 01/02/2018

Mẫu Đại hội chi bộ năm 2017 06/07/2017

Kế hoạch số 09-KH-ĐU về việc Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. 04/07/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 01/10/2015

Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 01/10/2015

10. Thông báo kết quả giám sát chuyên đề. 18/08/2015

9. Báo cáo của tổ giám sát. 18/08/2015

8. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên báo cáo tổ giám sát. 18/08/2015

7. Mẫu kế hoạch giám sát chuyên đề đảng viên. 18/08/2015

6. Mẫu quyết định giám sát chuyên đề đảng viên. 18/08/2015

5. Mẫu kết luận kiểm tra. 18/08/2015

4. Mẫu báo cáo của tổ kiểm tra. 18/08/2015

3. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên báo cáo tổ kiểm tra. 18/08/2015

2. Mẫu kế hoạch kiểm tra đảng viện. 18/08/2015

1. Mẫu quyết định kiểm tra đảng viên. 18/08/2015

Chương trình KTGS toàn khoá 2015-2020 ngày 03/7//2015 08/07/2015

5. Chuyên đề

Chuyên đề sinh hoạt tháng 11/2021: "Giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang trong thực hiện công tác kiểm sát" 03/11/2021

Chuyên đề sinh hoạt tháng 4/2021: "Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang trước công việc và trước nhân dân" 02/04/2021

Chuyên đề sinh hoạt chi bộ tháng 6-2020 02/06/2020

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 4 năm 2020 27/03/2020

Kế hoach của ĐUCCQ về học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 13/01/2020

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 12 năm 2019 29/11/2019

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 10 năm 2019 26/09/2019

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 8-2019 30/07/2019

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 7 năm 2019 25/06/2019

Tài liệu sinh hoạt chuyên đề tháng 6 -2019 04/06/2019

Chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2019 06/05/2019

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 4 năm 2019 14/03/2019

Hướng dẫn số 74 về sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 07/01/2019

Chuyên đề sinh hoạt các Chi bộ tháng 11 năm 2018 31/10/2018

Chuyên đề sinh hoạt các Chi bộ tháng 9 năm 2018 31/08/2018

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 7 năm 2018 26/06/2018

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 5 năm 2018 18/04/2018

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 3 năm 2018 01/03/2018

KH 46 Học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 01/02/2018

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 12 năm 2017 07/11/2017

Chuyên đề sinh hoạt các chi bộ tháng 9 năm 2017 17/08/2017

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,696
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh