.

Thứ hai, 04/03/2024 -08:01 AM

Lời nói đầu

 | 

LỜI NÓI ĐẦU

Đảng ta xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương, Ban Bí Thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư,, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo biên tập cuốn sổ tay " Các quy định của Đảng về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm" phát hành tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Với mong muốn cuốn sổ nhỏ này sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời nắm chắc các quy định của Đảng, đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nêu gương đối với bản thân, với chức trách nhiệm vụ được giao, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, người thân, gia đình, xã hội; góp phần đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cuốn sổ tay được đảng viên mang theo và sự dụng thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt Đảng../.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ BẮC GIANG

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,331,045
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh