.

Thứ sáu, 02/12/2022 -02:30 AM

QĐ 41/QĐ-VKS ngày 20/3/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012

 | 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /QĐ - KVS

Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

-   Căn cứ Luật tổ chức viện KSND năm 2002;

-  Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9, ngày 08/3/2012 của Viện KSND tối cao về việc ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành kiểm sát;

-  Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2012 gồm có 07 thành viên sau:

1.  Đồng chí Vũ Mạnh Thắng - Phó viện trưởng thường trực, Chủ tịch Hội đồng;

2.   Đồng chí Bùi Thị Ngân - Phó viện trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng;

3.  Đồng chí Đoàn Thị Huyền - Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thành viên;

4.  Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Chánh văn phòng, thành viên;

5.  Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Trưởng phòng 1A, thành viên;

6.  Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng 3, thành viên;

7.  Đồng chí Trần Đức Hiền - Trưởng phòng 5, thành viên.

Điều 2: Hội đồng tuyển chọn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9, ngày 08/3/2012 của Viện KSND tối cao về việc ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành kiểm sát; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng trực tiếp phân công.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Giang và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký: Nguyễn Việt Hùng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,375
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh