.

Thứ sáu, 02/12/2022 -03:39 AM

Công văn số 761/VKSTC-V9 ngày 22/3/2012 về việc thực hiện cuộc vận động và việc tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi

 | 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:761/KH-VKSTC-V9

Hà Nội, ngày 22  tháng 3 năm 2012

V/v thực hiện cuộc vận động và việc

tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi

 

                          Kính gửi: - Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

                                       - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 và Kế hoạch số 180/VKSTC-V9 ngày 09/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai cuộc vận động "Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; và thực hiện Qui định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lưu ý các đơn vị một số nội dung sau đây:

1. Về danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi

Điều 3 Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát gồm: Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi cấp cơ sở và Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu cấp ngành:

- Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi cấp cơ sở được tuyển chọn qua kỳ thi và được Hội đồng tuyển chọn đánh giá đạt các tiêu chuẩn, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

- Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu cấp ngành được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận (theo Quy định mỗi đơn vị có từ 1 đến 2 người).

2. Về thời hạn của Danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu

Tại đoạn 4 Điều 4 Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi đã quy định Danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, đối với trường hợp sau 5 năm kể từ ngày được công nhận đạt các danh hiệu trên, người được công nhận các danh hiệu này vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và được Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi xem xét đề nghị thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong nhiệm kỳ tiếp theo.

3. Về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu.

Tại Điều 4 Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi quy định “Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu được nâng bậc lương trước thời hạn”. Để động viên cán bộ, công chức toàn ngành tích cực rèn luyện, phấn đấu công tác, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định: Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng; Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

4. Tại đoạn 4 Điều 7 Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi quy định về tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi phải là người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo đề nghị của các Viện kiểm sát nhân dân địa phương về mở rộng đối tượng tham gia thi tuyển, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng ý với nguyên tắc: đối tượng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi phải là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các địa phương, đơn vị do nguồn tuyển chọn ít có thể mở rộng đối tượng tuyển chọn trong số những Kiểm sát viên, Điều tra viên hoàn thành tốt nghiệm vụ.

5. Việc tổ chức thực hiện Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương hướng dẫn.

6. Về thời gian tuyển chọn và tổ chức Hội nghị vinh danh Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu

Theo Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 và Kế hoạch số 180/VKSTC-V9, việc sơ kết cuộc vận động "Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" được tiến hành đồng thời với việc tổ chức thi tuyển chọn và vinh danh Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu vào dịp thành lập Ngành.

Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên triển khai cuộc vận động và triển khai thực hiện Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi bằng hình thức thi tuyển. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc thi tuyển chọn và vinh danh Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu và sơ kết cuộc vận động nêu trên của năm 2012 được thực hiện vào dịp tổng kết năm công tác.

Yêu cầu các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được giải đáp./.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNGTRỰC

 

Đã ký: Hoàng Nghĩa Mai

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,648
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh