.

Thứ sáu, 01/12/2023 -20:31 PM

Kế hoạch số 180/VKSTC-V9 ngày 09/03/2012 của VKS tối cao về việc triển khai thực hiện quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu

 | 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 180/VKSTC-V9

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi,

Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát

Ngày 08/3/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu (gọi tắt là Quy định tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi) trong ngành Kiểm sát. Để tổ chức thực hiện tốt Quy định, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau đây:

1. Mục đích

- Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành tích cực rèn luyện, phấn đấu công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế;

- Góp phần triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ‘Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.

2.  Yêu cầu

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong toàn Ngành, tổ chức triển khai thực hiện Quy định tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; bảo đảm tính dân chủ, công khai, trong công tác tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi;

- Tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ, tạo ra sự chuyển biến về chất của đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên các cấp.

3. Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện Quy định tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi

3.1.  Về đối tượng áp dụng: Quy định tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi được tuyển chọn từ Kiểm sát viên, Điều tra viên các cấp, theo đó, đã là Kiểm sát viên, Điều tra viên đều có quyền tham gia tuyển chọn danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi.

3.2.  Về số lượng KSV giỏi, ĐTV giỏi trong mỗi kỳ tuyển chọn không quá 10% tổng số KSV, ĐTV của đơn vị tuyển chọn, ví dụ: VKSND tỉnh A có tổng số KSV hai cấp là 100 người (30 KSV trung cấp và 70 KSV sơ cấp), như vậy sẽ được tuyển chọn số lượng KSV giỏi không quá 10 người. Đối với từng đơn vị tổ chức tuyển chọn (VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao, VKS quân sự cấp quân khu và VKS quân sự Trung ương) cần tuyển chọn số lượng Kiểm sát viên giỏi ở mỗi ngạch Kiểm sát viên có tỷ lệ hợp lý so với tổng số Kiểm sát viên ở ngạch đó.

3.3.  Uỷ viên Hội đổng tuyển chọn phải là những người có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức pháp lý sâu rộng và có kinh nghiệm công tác thực tiễn. Do vậy, các đơn vị tuyển chọn cần xem xét cử những đồng chí là thành viên Uỷ ban kiểm sát có kinh nghiệm tham gia Hội đồng tuyển chọn.

3.4. Tổ chức tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi, KSV tiêu biểu, ĐTV tiêu biểu

-  Khi thực hiện bước 2 Điều 11, để xem xét, đánh giá, tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi, Hội đồng tuyển chọn cần nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá các tài liệu, hồ sơ do Kiểm sát viên, Điều tra viên đã thụ lý giải quyết trong 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm để bảo đảm tính toàn diện, thận trọng khi tuyển chọn.

-  Để thực hiện tốt bước 3 Điều 11, các Hội đồng tuyển chọn của các VKSND địa phương, đơn vị phải quyết định thành lập các ban giúp việc như: Ban coi thi, Ban chấm thi, Bộ phận giúp việc tổng hợp ...

Kiểm sát viên trung cấp ở VKSND cấp tỉnh và Kiểm sát viên VKSND tối cao phải viết chuyên đề tổng hợp kinh nghiệm về công tác chuyên môn nghiệp vụ được lựa chọn chuyên để và đăng ký trước với Hội đồng tuyển chọn vể tên chuyên đề hoặc đề cương chuyên đề, tránh sự trùng lập với các chuyên đề đã công bố trước khi thi tuyển.

3.5. Về bộ đề thi và đáp án chấm thi do Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội chịu trách nhiệm biên soạn, có thể tham khảo ý kiến của các Vụ, Cục nghiệp Vụ VKSND tối cao, bảo đảm hoàn thành bộ đề thi, đáp án chấm thi (cho bước 3 và bước 4 Điều 11) trước ngày 10/4/2012 để kịp thời phục vụ công tác tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi của các VKSND địa phương, đơn vị tuyển chọn.

3.6. Về tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16, việc tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi được thực hiện như sau:

-   Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị nơi Kiểm sát viên, Điều tra viên đớ công tác.

-   Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi đối với Kiểm sát viên công tác tại địa phương mình trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng nghiệp vụ nơi Kiểm sát viên đó công.tác.

-   Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quyết định tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên công tác trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự trên cơ sở đề nghị của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị nơi Kiểm sát viên đó công tác

4. Biện pháp thực hiện

-   Trong tháng 3 năm 2012, các đơn vị tuyển chọn (VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp quân khu và tương đương) tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy định, thành lập Hội đồng để tuyển chọn KSVgiỏi, ĐTV giỏi theo quy định.

-  Trong tháng 5 năm 2012, các đơn vị tuyển chọn phải hoàn thành việc tuyển chọn và báo cáo kết quả tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi về VKSND tối cao, đồng thời đề nghị VKSND tối cao quyết định công nhận danh hiệu KSV, ĐTV tiêu biểu trong ngành Kiểm sát (báo cáo và đề nghị thông qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- VKSND tối cao tổ chức Hội nghị vinh danh KSV tiêu biểu, ĐTV tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành.

- Tạp chí Kiểm sát, Báo bảo vệ pháp luật và Trang tin điện tử VKSND tối cao mở chuyên mục về công tác tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi để tuyên truyền trong và ngoài Ngành kiểm sát.

- Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp các ý kiến đề xuất, đề nghị của các đơn vị, VKS địa phương liên quan đến công tác tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong qua trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các VKSND địa phương, đơn vị phản ánh về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được nghiên cứu, giải đáp./.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

Đã ký: Hoàng Nghĩa Mai

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,578,472
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh