.

Thứ sáu, 02/12/2022 -02:21 AM

Kiểm sát viên giỏi

Tải về máy tính bộ đề thi tại đây ( PDF )      
Tải về máy tính bộ đề thi tại đây (PDF)    
Thực hiện sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 05/4/2012, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” theo Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9, ngày 08/3/2012 và triển khai thực hiện các quy định về tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên ti
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41 /QĐ - KVS Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -   Căn cứ Luật tổ chức viện KSND năm 2002; -  Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9, ngày 08/3/2012 của Viện KSND tối cao về việc ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ng
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:761/KH-VKSTC-V9 Hà Nội, ngày 22  tháng 3 năm 2012 V/v thực hiện cuộc vận động và việc tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi                             Kính gửi: - Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                        - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.   Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 180/VKSTC-V9 Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát Ngày 08/3/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra vi
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 179/KH-VKSTC-V9 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4);
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 56/QĐ-VKSTC-V9 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát -------------------- VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Pháp

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,334
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh