.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:32 AM

6. Sổ tay Đảng viên

(Trích Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII) 1. biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị 1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. 3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận v
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  --------------- Số: 08-QĐi/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018   QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ỦY VIÊN BAN BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng Đảng; Để nêu gương
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 55-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016   QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM NGAY ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN - Căn cứ Điều lệ Đảng, - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; Để góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng Đảng và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH 1 - Nghi
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 47-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011   QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM - Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; - Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức
LỜI NÓI ĐẦU Đảng ta xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương, Ban Bí Thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,620
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh