.

Thứ hai, 27/05/2024 -03:46 AM

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng

 | 

Phòng, chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh và quyết định thành công của công tác này là niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng.Tuy nhiên, một số thế lực thù địch, phản động đưa ra những luận điệu sai trái về công tácphòng, chống tham nhũng của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, mục đích làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: phòng, chống tham nhũng; phản bác quan điểm sai trái

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Để phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Chính phủ; cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng cho Đảng và dân tộc ta.

Đảng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một công tác thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đảm bảo hiệu quả của công tác này. Thời gian vừa qua, với công cuộc “đốt lò” ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, với những ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch từ trước đến nay vẫn luôn muốn chống phá Đảng, Nhà nước ta nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của ta.

Trước tình hình đó, Đảng ta xác định công tác phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch là công tác đặc biệt quan trọng góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, Đảng xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa…”.

Hình ảnh Đại hội XIII

1. Quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay

Tham nhũng là quốc nạn của đất nước, hành vi tham nhũng là hành vi vi phạm của những người có quyền hạn, chức vụ đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để nhận hối lộ, tham ô hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước, cá nhân và tập thể, xâm phạm hoạt dộng đúng đắn của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức. Tham nhũng là vật cản của tiến trình phát triển xã hội, là nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của Nhà nước. Phòng, chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, nên các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã đề ra các chủ trương, quan điểm về phòng, chống tham nhũng.

Kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được từ các nhiệm kỳ Đại hội trước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tổng thể, toàn diện về quan điểm phòng, chống tham nhũng; đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp căn cơ quyết liệt về phòng, chống tham nhũng như: Triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt nghiêm minh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Quan điểm, chủ trương của Đảng trong Đại hội XIII đã có những bước phát triển mới về phòng, chống tham nhũng, với nhiều biện pháp, như hoàn thiện pháp luật, chính sách, kê khai tài sản, kiên trì, kiên quyết và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phòng tham nhũng: Khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa, cơ chế răn đe để kiểm soát tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ có hiệu quả về kê khai, kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp.

Có thể nói vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng ta đặc biệt quan tâm, đề cập trên nhiều lĩnh vực và trong nhiều nội dung của văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với một quyết tâm chính trị cao để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng với một

phương châm: Kiên quyết, kiên trì, "không nghỉ", "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó và không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng.

2. Phản bác những luận điểm sai trái, thù địch về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng

Lợi dụng những hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã cố tình tìm mọi cách để xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng và vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm lừa gạt dư luận, lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ cả tin, các phần tử chống đối phủ nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phản bác quan điểm “tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa”:

Thời gian qua, có một số cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ với động cơ không trong sáng dẫn đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh việc công kích, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng rêu rao, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta không còn khả năng, uy tín để lãnh đạo đất nước. Chúng chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa: “Tham nhũng là căn bệnh nan y của chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo”; “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập” để kiểm soát quyền lực”;… Có thể thấy các quan điểm sai trái trên là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính áp đặt, cực đoan. Đây là những luận điệu hết sức nguy hiểm, phản động của các thế lực thù địch, gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu dựng xây chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân ta.

Tham nhũng, suy thoái không phải chỉ có ở những nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tham nhũng là căn bệnh “bẩm sinh” của quyền lực, là hiện tượng kinh tế - xã hội diễn ra ở tất cả các quốc gia, bất kể quốc gia đó thuộc chế độ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, bất kể ở chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền. Tham nhũng do quyền lực nhà nước bị thao túng, tha hoá gây ra, ở đâu có quyền lực, ở đó có tham nhũng, chứ không phải do chế độ một đảng cầm quyền sinh ra.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều vụ án nổi tiếng ở các quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, “tam quyền phân lập”, do giai cấp tư sản lãnh đạo như: Cựu thống đốc bang Illinios (Mỹ) George Ryan chịu 6 năm tù vì tham nhũng (2007); Cựu Tổng thống Philippin Joseph Estrada lĩnh án chung thân do tham nhũng (9/2007); Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị phế truất do tham nhũng (12/2016),… Như vậy, ở các nước tư bản, ngay cả một số nước tư bản phát triển, vẫn có tình trạng tham nhũng và thậm chí, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một số nước có chế độ đa đảng, không phải Đảng Cộng sản cầm quyền như: Myanmar, Venezuela, Somalia, Afganixtan, Uzbekistan,… còn là những nước có nạn tham nhũng nghiêm trọng nhất thế giới.

Những quốc gia có Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) thấp nhất năm 2022. Nguồn: Tổ chức Minh bạch Quốc tế

Tham nhũng xuất hiện và tồn tại ở tất cả các hình thức, các kiểu nhà nước đã từng tồn tại và đang tồn tại trong lịch sử nhân loại. Tất cả các hình thức, các kiểu nhà nước muốn tồn tại và phát triển đều phải đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Đó là lý do vì sao ở các quốc gia đều có luật phòng, chống tham nhũng và thế giới phải có Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Như vậy, việc cho rằng tham nhũng, suy thoái là do Đảng Cộng sản cầm quyền sinh ra là hết sức sai lầm, vô căn cứ.

- Phản bác quan điểm chống tham nhũng là “đấu đá”, là “thanh trừng nội bộ”:

Thời gian qua, trên không gian mạng đã xuất hiện những bài viết xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Gần như mỗi khi trong nước có sự kiện chính trị gì thì các trang mạng phản động như: Việt Tân, VOA Tiếng Việt, Dân làm báo, RFA, BBC... lại tìm mọi cách tung những luận điệu xuyên tạc, bóp méo thông tin, sự thật và tầm quan trọng của vấn đề này. Theo thống kê, trong giai đoạn Đảng ta chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XIII có khoảng 36% các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Trong đó, chúng cho rằng việc Đảng và Nhà nước nhiều lần phát động đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực chất chỉ là “trò đánh trống khua chiêng nhằm che mắt thế gian”, thực chất là “đấu đá nội bộ” hay “thanh trừng phe phái”... Đây là những luận điệu hết sức thâm độc, phủ nhận kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng hòng gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Có một sự thật cần phải khẳng định là, trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có chuyện “thanh trừng nội bộ”, không có “đấu đá nội bộ” hay “tranh giành phe cánh” mượn danh cuộc chiến chống tham nhũng. Điều này đã được Tổng Bí thư nêu rõ trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và trong các văn kiện của Đảng. Theo đó, mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu. Việc xử lý hành vi tham nhũng là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để cho Đảng trong sạch hơn, bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Đó cũng chính là thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.

Thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã cho thấy, mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực của mọi cán bộ, đảng viên vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có “vùng cấm” đã được thể hiện rõ kết quả trong báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 được Bộ Chính trị tổ chức vào ngày 30/6/2022.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 36 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang); qua thanh tra, kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế cũng đã được tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình.

Nguồn: Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022

Những con số về xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự nói trên đã cho thấy rõ quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực không có ngoại lệ, không có “vùng cấm”; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Do vậy, không có chuyện lợi dụng chống tham nhũng để “đấu đá”, “thanh trừng nội bộ”.

- Phản bác quan điểm công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không thể kéo dài:

Trước những kết quả mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, một số cá nhân, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí lại cho rằng để đạt được những thành tựu như vậy là chỉ nhờ vào vai trò chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện tại đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sau khi nghỉ hưu thì trong Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị không còn cá nhân nào có thể đảm đương vai trò đầu tàu, lãnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không còn mang lại hiệu quả mà chỉ là qua loa, đại khái, sẽ dung dưỡng cho các nhóm lợi ích...

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của Tổng Bí thư trong công tác phòng chống tham nhũng của nước nhà. Tuy nhiên, Đảng ta không chống tham nhũng chỉ dựa trên con đường, sức mạnh, trí tuệ của một cá nhân mà là sự đồng long của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Căn cứ các Quy định của Đảng và kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 02/6/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau gần 4 tháng kể từ khi địa phương đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo tại 63 tỉnh, thành đều đã được thành lập và đi vào hoạt động. Nhiều địa phương đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, trong đó: Tuyên Quang (12 vụ), Nghệ An (11 vụ), Hải Phòng (10 vụ), Bắc Giang (09 vụ), Cần Thơ (08 vụ), Thanh Hóa (08 vụ), Sơn La (07 vụ), Phú Thọ (06 vụ), Hà Nội (05 vụ)... Có 20 địa phương đã khởi tố 23 vụ án/63 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Việc lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương đã được nhân dân chờ đợi và kỳ vọng sẽ đẩy lùi được nạn nội xâm trên phạm vi cả nước, đặc biệt có thể hạn chế được nhũng nhiễu, tiêu cực và tham nhũng vặt ở cơ sở, vốn gây ra nhiều nhức nhối và hệ lụy. Đây cũng là bước tiến quan trọng để Đảng, Nhà nước và chính quyền gần nhân dân hơn, mặt khác cũng là điểm tựa để nhân dân tham gia góp sức vào cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức hiện nay.

Hình ảnh Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo, “Tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đã có Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng rồi thì cũng phải làm sao cho người ta làm đúng vai, thuộc bài. Nếu như Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh mà lại không gương mẫu, có các cá nhân vướng vào tham nhũng, tiêu cực thì còn xử lý được ai?! Nếu anh nào mà làm không tốt thì thay luôn. Chúng ta không thiếu gì người cả, nhân tài còn rất nhiều”. Từ những cơ sở trên có thể thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là chỉ dựa vào một cá nhân đứng đầu mà đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Nhà nước, chính quyền và có sự hiệp lực, ủng hộ, góp sức của quần chúng Nhân dân. Có như vậy, phòng, chống tham nhũng mới có thể duy trì, mới thật sự có hiệu quả dài lâu, không phải khẩu hiệu, chủ trương mang tính thời điểm. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương là minh chứng cho quyết tâm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ phòng, chống tham nhũng của Đảng, bác bỏ luận điệu cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không thể kéo dài.

3. Kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác phòng, chống tham nhũng

3.1. Kết quả và hạn chế của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch vẫn ngày càng chống phá quyết liệt và sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi, gây ra những hậu quả nhất định cho ta, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thẳng thắn đánh giá: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”. Do đó, từ việc nhận diện những luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta của các thế lực thù địch, cần phải đi đôi với việc kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phải: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đảng ta xác định công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài và phải được triển khai thường xuyên, liên tục. Do đó, thời gian vừa qua, chúng ta đã chủ động đấu tranh với hoạt động này một cách tích cực nhất.

Góp phần vào hiệu quả công tác đấu tranh này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các phương tiện truyền thông trên không gian mạng. Chúng ta đã tích cực đấu tranh trên mặt trận truyền thông này một cách triệt để nhằm định hướng dư luận, tuyên truyền những thông tin chính thống đến đông đảo quần chúng, đập tan những âm mưu nhằm hướng lái công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Theo đó, chúng ta đã xây dựng, sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó phải kể đến tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư. Ngoài các tác phẩm in ấn, còn có các tác phẩm trực tuyến trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội. Trực tiếp xây dựng và phát triển các trang fanpage với mục đích định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng trên mạng xã hội; sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia các diễn đàn, truy cập vào các trang mạng của đối tượng viết bài phản kích dưới dạng các bình luận. Thông qua hoạt động này, chúng ta đã thực hiện nhiều chương trình, chuyên mục, bài viết phản kích các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm sai trái, thù địch của đối tượng. Từ đó mà củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận, phản biện xã hội cũng đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở công tác nắm tình hình, phát hiện các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, chúng ta đã tiến hành tổ chức đưa tin để phản bác. Qua đó, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tăng cường đăng cái bài viết mang tính chất phản bác lại, định hướng dư luận với những luận cứ thuyết phục nhất.

Có thể thấy công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định song vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: (i) Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng đôi lúc còn chưa kịp thời; (ii) một số cán bộ trực tiếp đấu tranh, phản bác còn hạn chế về kỹ năng diễn đạt, viết bài phản bác, chưa thực sự đủ sức thuyết phục dẫn đến việc phản bác chưa thực sự hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; (iii) chưa phát huy hết vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan báo chí còn chưa thật sự đồng bộ, liên tục và chưa có cơ chế phối hợp một cách hợp lý; (iv) chưa huy động tối đa vai trò của quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng.  

3.2. Một số kiến giải nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng

Trước những âm mưu và hành động của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong thời gian qua, Đảng ta tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, cũng như trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn: “Tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm”. Vì thế, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp, kiến nghị cơ bản sau:

Thứ nhất, Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Việt Nam đang trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đây cũng là tiền đề, điều kiện để các thế lực thù địch, các phần tử phản động tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt chúng triệt để tấn công vào công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong xuyên suốt thời gian vừa qua. Từ trung ương đến địa phương cần chỉ đạo, phối kết hợp các cơ quan, ban ngành đoàn thể chung tay đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Thứ hai, tích cực nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân để họ nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch, vạch trần bản chất của chúng, định hướng tiếp nhận thông tin trên mạng có chọn lọc, khách quan.

Trước những sự kiện chính trị, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, các cơ quan thông tin, truyền thông cần khai thác thông tin từ cơ quan chức năng, để thông tin kịp thời, chính xác, bình luận trung thực, khách quan, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, thái độ và phương pháp giải quyết vấn đề. Thực tiễn đã chứng minh, trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, dù phức tạp đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, làm tốt việc định hướng thông tin, thì sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt, chống phá.

Nâng cao nhận thức để người dân là người dùng mạng xã hội thông thái. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội nên chọn những trang thông tin tin cậy, uy tín; biết đặt nghi vấn đối với các thông tin; chủ động kiểm chứng, không chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin... Mỗi tổ chức, cá nhân phải nhận thức rõ phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến chống “giặc nội xâm”,kiên quyết phòng, chống với tinh thần thẳng thắng, quyết liệt. Phòng, chống tham nhũng bằng cả cơ chế, chính sách và hệ thống kiểm soát quyền lực... Có như vậy, tham nhũng, lợi ích nhóm mới bị đẩy lùi. Đồng thời, phải luôn tỉnh táo trước các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư vào chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu, các đợt sinh hoạt tư tưởng về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ trực tiếp đấu tranh, phản bác; chú trọng hướng dẫn kỹ năng diễn đạt, viết bài phản bác. Đồng thời, cần thiết lập các chương trình đào tạo liên ngành để tăng cường sự hiểu biết và tư duy toàn diện về những luận điệu của các thế lực thù địch.

 Ba là,phát huy vai trò của các tổ chức cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua các hoạt động của báo chí giúp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan báo chí phải giữ vững vai trò định hướng thông tin, thực hiện kết nối, tích hợp các ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến vào sản phẩm báo chí của mình hoặc tạo dựng những kênh truyền thông xã hội riêng nhằm tận dụng lợi thế của các phương tiện này để lan tỏa thông tin chính thức đến công chúng. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Bốn là,huy động quần chúng nhân dân tham gia vào đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng “mặt trận”thống nhất nhằm phản ứng linh hoạt, chủ động, kịp thời đối với mọi luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta.

Mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, trong đó những người làm công tác tuyên giáo, công tác chính trị, tư tưởng, báo chí là những chiến sĩ tiên phong. Sự lên tiếng chính thức, kịp thời của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cũng thể hiện rõ vai trò và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trước mỗi vấn đề, sự kiện nảy sinh; đồng thời, đây là một biện pháp hiệu quả để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, tạo sức đề kháng chống lại sự tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác tư tưởng lý luận cần nhận diện, phát hiện và dự báo sớm một số vấn đề có thể gây bức xúc về tư tưởng và phải luôn đi trước, đi cùng trong quá trình giải quyết vụ việc. Phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, ban tuyên giáo các cấp, kịp thời bám sát thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, có chiều sâu trí tuệ, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì mới hạn chế thấp nhất những tác động của thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Năm là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23-8-2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng... Đặc biệt là tổ chức triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể thấy, bên cạnh những nỗ lực kiên trì, bền bỉ và những kết quả đáng ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng, các thế lực thù địch vẫn sẽ luôn đưa ra các luận điệu “mị dân”, phủ nhận những thành quả mà ta đã đạt được trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và hạn chế con đường tiến bộ của đất nước. Vì vậy, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng vẫn sẽ luôn là công tác thường xuyên, liên tục của Đảng để từ đó tiến tới xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đảng cầm quyền./.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,262
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh