.

Thứ sáu, 01/12/2023 -20:29 PM

Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

 | 

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nội dung Chỉ thị nêu rõ tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong những năm qua; đồng thời nêu rõ thực trạng tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng như tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết của các cơ quan tư pháp và nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế. Thông qua việc ban hành Chỉ Thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thường trực các huyện ủy, thành ủy gắn việc thực hiện cơ chế giao ban để nghe và cho ý kiến giải quyết các vụ việc, vụ án, nhất là các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan tư pháp các cấp và cán bộ, đảng viên trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Nhân dân về quy định của pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan tư pháp các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi đơn vị, địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra các trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Quá trình giải quyết, kết luận về khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng việc gặp gỡ, giải thích, đối thoại với người có đơn. Không phân công lãnh đạo và cán bộ có liên quan đến trách nhiệm trong vụ án, vụ việc bị khiếu nại, tố cáo xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết lại khiếu nại, tố cáo đó.

Xử lý nghiêm tổ chức, cán bộ vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trường hợp cố ý thực hiện không đúng, không đầy đủ, kịp thời các quy định trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

- Cấp ủy, các cơ quan tư pháp các cấp quan tâm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí, lựa chọn cán bộ có trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Quan tâm bảo đảm chế độ cho người làm công tác xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kịp thờibiểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết gắn với rút kinh nghiệm để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, vi phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp cấp tỉnh và giữa cơ quan tư pháp cấp tỉnh với cấp huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữa UBND với các cơ quan tư pháp cùng cấp trong giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc toà án đang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tăng cường kiểm sát đối với các vụ việc cụ thể, áp dụng linh hoạt các biện pháp kiểm sát do pháp luật quy định; kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm và kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị; chú trọng nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm trả lời và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các kiến nghị của Viện kiểm sát.

Ngô Thị Vân Anh, Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,578,450
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh