.

Thứ năm, 30/05/2024 -15:44 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

1. Văn bản TW

Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi pham 01/10/2018

Quy định số 05-QĐ-TW ngày 28-8-2018 về việc kết nạp người vi phạm Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng 14/09/2018

Kết luận số 34 của Bộ Chính Trị ngày 7-8-2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo NQ số 18-NQ/TW 16/08/2018

Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII 04/07/2018

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 12/12/2017

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 06/07/2017

Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng 04/07/2017

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 03/02/2017

Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 03/02/2017

Đề cương quán triệt NQTW 4 khoá 12 29/12/2016

Nghị quyết TW4 Khóa XII 09/12/2016

Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 2/11/2016 của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp... 05/12/2016

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 29/11/2016

Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCHTƯ Về thi hành chươngVII, VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 28/10/2016

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCHTƯ Về thi hành Điều lệ Đảng 28/10/2016

Thông báo kết luận của Ban bí thư về việc xác định tuổi đảng viên 29/08/2016

Hướng dẫn số 56-HD/VPTW hướng dẫn mức chi tiền thưởng và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên 03/12/2015

Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 10/08/2015

Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 10/08/2015

Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 10/08/2015

Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy" 29/07/2015

Nghị định số 04/CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 01/07/2015

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 01/07/2015

Hướng dẫn Số: 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt chi bộ 24/06/2015

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh quản lý 09/12/2019

Hướng dẫn và biểu mẫu phân loại TCCSĐ-ĐV 2019 09/12/2019

V/v tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng năm 2020 09/12/2019

KH số 83 của ĐUCCQ ngày 3-12-2019 về kết nạp đảng viên lớp 90 năm ngày thành lập Đảng và tặng Huy hiệu Đảng ngày 3-2-2020 09/12/2019

Thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 03/12/2019

Về công tác kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng 16/10/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đảng ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở 14/10/2019

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đảng ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 14/10/2019

Về việc chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên từ nay đến hết năm 2019 và những năm tiếp theo 14/10/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2019 11/10/2019

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2019 11/10/2019

Kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 18/09/2019

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019 15/08/2019

V/v quán triệt, thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương 07/08/2019

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đặc biệt "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 07/08/2019

Quy định số 413 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ 06/08/2019

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh 22/07/2019

Quy chế làm việc của Đảng ủy các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung, thay thế) 08/07/2019

Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Đảng ủy các cơ quan tỉnh 27/06/2019

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên 27/06/2019

Nghị quyết phân công nhiệm vụ ủy viên BCH, BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 17/06/2019

Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện BTV Đảng ủy quản lý 17/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi ĐUCCQ năm 2019 17/06/2019

Quyết định 392 về việc phân công cán bộ, công chức CQĐU theo dõi, dự sinh hoạt với cơ sở 17/06/2019

Lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác 24/05/2019

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,051,838
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh