.

Thứ hai, 04/03/2024 -08:36 AM

Một số kết quả tích cực trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang từ 01/12/2021 đến nay

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự", hằng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang luôn xác định công tác kiểm sát thi hành án hình sự là một trong các khâu công tác trọng tâm cần được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh và huyện) tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực phấn đấu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các mặt công tác và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn (do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 đầu năm 2022, thiếu biên chế, số lượng công việc phải giải quyết nhiều...), nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao, công tác kiểm sát thi hành án của các đơn vị trong ngành đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra và Nghị quyết số 96/2019/QH14; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Thông qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự đối với các hoạt động của Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự hai cấp, VKSND tỉnh Bắc Giang thấy: Việc Tòa án ra quyết định ủy thác thi hành án; gửi quyết định thi hành án cho người bị kết án, Cơ quan thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp và các cơ quan có liên quan; việc xem xét, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù... cơ bản được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đối với Cơ quan thi hành án hình sự, sau khi tiếp nhận quyết định thi hành án, cơ bản đã nghiêm túc, kịp thời tiến hành đôn đốc, áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại đi chấp hành án; hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho UBND cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ; công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân đảm bảo đúng quy định. VKSND và TAND tỉnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp liên ngành số 204/QCPH-VKS-TA, ngày 26/01/2021 giữa theo Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC, ngày 17/9/2020 của VKSND tối cao về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp đã phát hiện Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã có một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự như: Còn tình trạng Tòa án chậm giao quyết định thi hành án hình sự, chậm xem xét giải quyết đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù, vi phạm về hình thức, căn cứ pháp luật khi ban hành quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù; Cơ quan thi hành án hình sự chậm áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại đi chấp hành án; đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi người được hưởng án treo không đủ điều kiện, chậm lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo; công tác giám sát, giáo dục, nhận xét, xếp loại đối với người chấp hành án treo, trình tự, thủ tục thiết lập hồ sơ quản lý của UBND cấp xã chưa chặt chẽ, còn mang tính hình thức, hiệu quả còn hạn chế…

Năm 2022, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện 155 cuộc kiểm sát đối với Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án hình sự. Kết thúc các cuộc kiểm sát đã ban hành 01 kháng nghị, 68 kiến nghị. Qua công tác kiểm sát thường xuyên, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 39 kiến nghị đối với UBND các cấp, Toà án nhân dân và Cơ quan thi hành án hình sự về công tác thi hành án hình sự (vượt chỉ tiêu 60%), trong đó có 12 kiến nghị phòng ngừa. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Bắc Giang ban hành 08 yêu cầu về thi hành án (06 văn bản yêu cầu TAND cấp huyện cung cấp hồ sơ hoãn chấp hành hình phạt tù; 01 yêu cầu Cơ quan THAHS Công an cấp huyện cung cấp hồ sơ áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại; 01 yêu cầu loại khỏi danh sách đặc xá).

Tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/4/2023, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 5 kháng nghị đối với vi phạm pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự (cấp tỉnh 04; cấp huyện 01); 15 kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự (cấp tỉnh 06; cấp huyện 09).

Vừa qua, thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 01 Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo của Tòa án cấp huyện (đến nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định nêu trên, đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án).

Riêng công tác kiểm sát thi hành án treo từ ngày 01/12/2021 đến nay, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 61 kiến nghị (trong đó: 07 kiến nghị đối với TAND cấp huyện trong việc ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo và 54 kiến nghị đối với UBND xã trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo).

Về cơ bản, các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKS đều được các cơ quan, đơn vị chấp nhận, thực hiện.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang xác định, các đơn vị trong ngành cần tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

2. Chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

3. Phân công, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành, đảm bảo đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Duy trì và nâng cao hiệu quả thực chất công tác kiểm tra trong từng đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục hạn chế, thiếu sót của cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

5. Tăng cường tích luỹ, tổng hợp vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn.

6. Chú trọng phát hiện vi phạm, tồn tại của cơ quan có trách nhiệm trong công tác thi hành án hình sự thông qua việc kết hợp các biện pháp, phương thức kiểm sát khi triển khai công tác kiểm sát thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự./.

Nguyễn Thị Hồng- Phòng 8, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,331,714
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh