.

Thứ bảy, 28/01/2023 -10:31 AM

Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 | 

Ký hiệu: 
373/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
01/08/2013
Người ký: 
Lại Thanh Sơn
Loại VB: 
6. Quyết định
Lĩnh vực: 
10. Các lĩnh vực khác
Phân loại: 
Văn bản pháp luật
File vb: 

       

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 373/2013/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2013

                 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông,

phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện

phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

-------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủynội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủynội địa;

Căn cứ Quyết định số 19/2005/BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tại Tờ trình số 18/TTr-SGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giangvề việc Ban hành Quy định quản lý phương tiện thủy loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; phương tiện thủy thô sơ và quy định quản lý bến khách ngang sông.

Điều 3.Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký) Lại Thanh Sơn

________________________________

Tải về Quy định kèm theo QĐ số 373 tại đây

Tải về biểu mẫu kèm theo tại đây

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,275,444
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.179.5

    Thư viện ảnh