.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:53 PM

Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

 | 

1. Giới thiệu

Hội CCB - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là một đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Bắc Giang. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Ngành kiểm sát bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các hội viên; chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

2. Chức năng

Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang có chức năng đại diện ý trí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng. hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội luôn tham mưu giúp cấp ủy đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB trong toàn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và của Hội. Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị cũng như cán bộ viên chức nhà nước.

3. Nhiệm vụ

Hội CCB - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ sau:

1 - Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Đấu tranh chống mọi âm ưu hoạt động chống phá của các thế hệ thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

2 - Tham gia thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của VKSND tỉnh Bắc Giang. Kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và Ngành kiểm sát về xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Hội cựu chiến binh và cựu chiến binh.

3 - Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục pháp huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tham gia các phong trào ở cơ sở.

4 - Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa, trợ giúp cực chiến binh.

5 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh.

6 -Phối hợp với Chi đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị trong đơn vị, cơ quan quân sự địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng , ý trí tự lực, tự cừơng cho thế hệ trẻ.

7 - Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân.

4. Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội: Đ/c Hoàng Đức Trình.

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lự. 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,156,047
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh