.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:23 PM

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

 | 

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Theo đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được quy định như sau:

Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc

Tại Điều 1 Quy định 144-QĐ/TW đã nêu rõ, cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới phải luôn luôn phấn đấu cho mục đích, cũng như lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên cần đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

Tại Điều 2 Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cán bộ, đảng viên cần phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bản thân cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng; năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế. Tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo đường lối đối ngoại của Đảng phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển.

Đề cao trung thực, tự trọng, danh dự, phẩm giá

Tại Điều 3 quy định cán bộ, đảng viên phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Bên cạnh 03 nội dung nêu trên, Quy định 144-QĐ/TW còn đề cập đến những nội dung chuẩn mực đạo đức quan trọng khác, như: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định 144-QĐ/TW có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Theo đó, ở bất kể thời điểm nào, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cũng luôn phải được chú trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống tham nhũng, tiêu cực… thì vấn đề xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên càng phải được quan tâm hơn nữa.

Ngô Văn Tuấn- VKSND huyện Tân Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,952
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh