.

Thứ ba, 15/06/2021 -17:50 PM

Tháng 5 lại về, nhớ về sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), nhớ lời dạy của người về sức mạnh của “Đoàn kết”!

 | 

Trên mọi niền đất nước Tháng 5 lại về, tháng 5 của ký ức hào hùng: “Chiến thắng điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và hơn thế nữa cứ mỗi dịp tháng 5, cảm xúc lại trào dâng nơi con tim của những người con đất Việt nhớ về sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/5021), về hình ảnh của Người, về những công lao to lớn mà Người đã cống hiến trọn đời cho dân tộc Việt Nam.

Nhớ về sinh nhật Bác, nhớ về lời dạy của người về sức mạnh của “ Đoàn kết” tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Có thể nói: Đại đoàn kết dân tộc là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống cực kì quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm của thiên tai, địch họa, để tồn tại và phát triển bền vững. Trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng thế giới đã sớm hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Về vai trò của đại đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Về mục tiêu của đoàn kết Bác nói: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ Nhân dân giao phó cho chúng ta”. Thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kế thừa truyền thống cha ông Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rồi cùng nhau xây dựng “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh Đại hội đảng bộ Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những tác động của kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao có xu hướng chạy theo chủ nghĩa cá nhân; một số tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa tôn trọng và thực hiện chưa đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc tự phê bình và phê bình có nơi trở nên hình thức. Bên cạnh đó, những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, “lợi ích nhóm”, tính cục bộ địa phương có nơi đã xuất hiện và phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực tế cho thấy, đoàn kết thống nhất trong cán bộ lãnh đạo ở cấp càng cao thì tác động, ảnh hưởng đối với Đảng càng mạnh, sức lan tỏa ra xã hội càng lớn. Ngược lại, nếu những người nắm trọng trách lãnh đạo, nhất là ở cấp cao nếu không có ý thức đoàn kết thống nhất thì không những gây nguy hại mà còn tạo ra những nguy cơ lớn, khó lường cho toàn Đảng. Giờ đây, đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, có như vậy thì hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc mới đoàn kết xung quanh Đảng. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đoàn kết dân tộc. Điều đó càng được khẳng định rõ hơn thông qua lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú trọng tại Đại hội XIII của Đảng: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

Ảnh đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Những ngày qua, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của dân tộc ta càng lan tỏa và dâng cao trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới và diễn biến phức tạp ở Việt Nam, chúng ta lại thấy ở các địa bàn trong toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới ra hải đảo luôn sáng lên tinh thần đoàn kết chống dịch trong bức tranh tối màu và u ám của đại dịch đã rất lâu mới xuất hiện trên quy mô toàn cầu. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua sự hưởng ứng của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối “chống dịch như chống giặc”. Hiện nay, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang đoàn kết một lòng thực hiện nghiêm túc chủ trương cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trên tuyến đầu và cả ở hậu phương trong chiến dịch phòng, chống COVID-19. Đó là sự đoàn kết của đội ngũ chiến binh áo trắng không quản ngại hiểm nguy, có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào để chăm sóc, cứu chữa cho các bệnh nhân, tổ chức xét nghiệm và cách ly những người nghi nhiễm. Phối hợp hiệp đồng với đội ngũ y bác sĩ là lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các cơ quan thông tin truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng và các lực lượng khác có liên quan đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt gác, khu vực cách ly ở khắp các tuyến, địa bàn trong cả nước. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua những nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân đã chung tay đóng góp sức người, trang thiết bị, vật dụng y tế... Ngày ngày, lại có những tấm gương nhân ái, người tốt, việc tốt ở khắp các địa bàn, được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thể hiện sự đoàn kết trong phòng, chống dịch bệnh. Như vậy, có thể thấy tinh thần đoàn kết dân tộc đã và đang được khơi dậy và phát huy cao độ những ngày qua trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, nhất định dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi. 

Ảnh bổ nhiệm Kiểm sát viên

Liên hệ về sự đoàn kết đối với trách nhiệm của mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong giai đoạn đất nước phát triển và hội nhập: thời cơ luôn đan xen với thách thức, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp nên công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn đó những khó khăn nhất định. Xuất phát từ tính chất của công tác kiểm sát là công tác phát hiện vi phạm, tội phạm, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ trong công tác, gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, bản lĩnh chính trị để khi thực thi nhiệm vụ, công vụ: cán bộ, Kiểm sát viên phải có cái tâm trong sáng, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, công bằng, tôn trọng sự thật, phải tạo lập cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công; trong quá trình công tác các bộ phận nghiệp vụ cùng hỗ trợ cho nhau, luôn trao dồi những kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp. Tham mưu cho Lãnh đạo những cách làm hiệu quả và thiết thực nhất, mỗi bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ là tiền đề hoàn thành công việc chung của đơn vị; nghiêm túc chấp hành quy định của ngành, chấp hành tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo; trong công việc cũng như cuộc sống phải tạo cho mình một nề nếp kỷ cương, kỷ luật có như vậy hình thành thói quen tốt; nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc tự phê bình và phê bình trước hết đối với bản thân, tự nhìn nhận khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, đối với đồng nghiệp phê bình trên cơ sở xây dựng, việc phê bình phải thật thà, thẳng thắn, không nể nang, không giấu giếm, không thêm không bớt khuyết điểm. Luôn tự rèn luyện, đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân, giữ vững đoàn kết nội bộ chặt chẽ, tạo thành khối thống nhất; các đồng chí, đồng nghiệp tương thân tương ái, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng chia sẽ những kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ cho nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương như lời Bác dặn cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu năm 2021 đang đến gần. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, toàn Ngành kiểm sát Bắc Giang đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng lòng cùng cả nước ta chung sức, chung lòng, đồng tâm, đoàn kết bên nhau trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 vì sự bình an, thịnh vượng và hùng cường của dân tộc, đó là món quà ý nghĩa kính dâng mừng sinh nhật Bác./.

Nguyễn Văn Tuấn- Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,848,648
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.170.171

    Thư viện ảnh