chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021) !

Chủ nhật, 25/07/2021 -10:49 AM

Hệ thống văn bản, tài liệu triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp

 | 

 

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

PHÂN LOẠI

TẢI VỀ

QPPL

Tài liệu

Hình sự

 

 

 

1

Bộ luật hình sự 2015

Quốc hội

 

Tải về

2

So sánh bộ luật 1999-2015

 

Tài  liệu

Tải về

3

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Quốc hội

 

Tải về

4

So sánh sửa đổi 2015 - 2017   Tài  liệu Tải về

5

Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành BLHS 2015 Quốc hội   Tải về

6

Nghị quyết số 144/2016/QH13 về lùi hiệu lực thi hành BLHS 2015 Quốc hội   Tải về

7

Nghị quyết số 41/2017/QH13 của Quốc hội về thi hành BLHS 2015

Quốc hội

 

Tải về

8

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

HĐTP

 

Tải về

9

Những điểm mới BLHS 2015

 

VKSTC

Tải về

10

Tài liệu tập huấn BLHS 2015

 

VKSTC

Tải về

11

Những sửa đổi BLHS về phần Chung

 

Tài liệu

Tải về

   12

Chuyên đề: Các tội phạm tính mạng TS.Nguyễn Trí Tuệ TANDTC Tải về

   13

Chuyên đề: Phần chung, những điểm mới của BLHS 2015 PGS.TS. Nguyễn Hoà Bình TANDTC Tải về

   14

Chuyên đề: Tội phạm kinh tế TS.Nguyễn Sơn TANDTC Tải về

   15

Chuyên đề: Tội xâm phạm tư pháp PGS.TS. Nguyễn Hoà Bình TANDTC Tải về

   16

Chuyên đề: Tội phạm chức vụ TS.Nguyễn Thị Thuỷ TANDTC Tải về

   17

Chuyên đề: Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân TS.Trần Văn Dũng TANDTC Tải về

Tố tụng HS

 

 

 

1

Bộ luật TTHS 2015

Quốc hội

 

Tải về

2

Tài liệu tập huấn BLTTHS 2015

 

VKSTC

Tải về

3

Những điểm mới BLTTHS 2015   Tài liệu Tải về

4

Bảy nội dung sửa đổi BLTTHS liên quan đến VKS   Tài liệu Tải về

5

Tài liệu tập huấn Luật tổ chức cơ quan điều tra

 

VKSTC

Tải về

6

Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC về phòng xử án

TANDTC

 

Tải về

7

Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa

TANDTC

 

Tải về

8

NQ 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong xét xử

HĐTP

 

Tải về

9

60 Biểu mẫu  trong xét xử của Tòa án

 

TANDTC

Tải về

10

CV số 01 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp về nghiệp vụ của Tòa án

 

TANDTC

Tải về

11

CV số 256 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành NQ 41   TANDTC Tải về

11

CV số 4351 về phối hợp thi hành Nghị quyết 41 của Quốc hội

 

VKSTC

Tải về

12

CV số 91 của TANDTC hướng dẫn xử lý hành vi về tàng trữ, vc pháo nổ   TANDTC Tải về

13

CV số 2807 của VKSTC về hướng dẫn xử lý hành vi về tàng trữ, vc pháo nổ   VKSTC Tải về

14

CV số 3031 của VKSTC về hướng dẫn xử lý hành vi về tàng trữ, vc pháo nổ   VKSTC Tải về

15

CV số 4326 của VKSTC hướng dẫn xử lý vướng mắc về hành vi sai phạm về pháo   VKSTC Tải về

Tạm giữ - Tạm giam

 

 

 

1

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Quốc hội

VKSTC

Tải về

2

Tài liệu tập huấn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

 

 

Tải về

3

Phụ lục so sánh liên quan những điều luật đến bắt tạm giữ, tạm giam theo quy định của BLHS 1999,2003,2015

 

Tài liệu

Tải về

4

Công văn 2307/VKSTC-V8 thực hiện 1 số nội dung về TGTG

 

VKSTC

Tải về

5

Công văn số 90 của TANDTC hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng với người chưa thành niên   TANDTC Tải về

Dân sự

 

 

 

1

Bộ luật dân sự 2015

Quốc hội

 

Tải về

2

Những quy định mới của Bộ luật dân sự 2015

 

Tài liệu

Tải về

3

Luật phá sản 2014

Quốc hội

 

Tải về

4

Bài giảng BLDS 2015

 

TS. Vũ Hồng Vân

Tải về

Tố tụng DS

 

 

 

1

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Quốc hội

 

Tải về

2

Những quy định mới của BLTTDS 2015

 

VKSTC

Tải về

3

Tài liệu tập huấn BLTTDS 2015

 

VKSTC

Tải về

4

Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành BLTTDS năm 2015 Quốc hội   Tải về
5 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 Quốc hội   Tải về

6

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT về thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự2015

TANDTC

 

Tải về

7 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  Quốc hội   Tải về
8 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của TANDTC về ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự  TANDTC   Tải về

9

Biểu mẫu TTDS 2017 TANDTC   Tải về

10

Nghị quyết số 04/2017 HD về trả lại đơn khởi kiện

TANDTC

 

Tải về

11 Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của VKSNDTC về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩch vực kiểm sát hoạt động tư pháp  VKSTC   Tải về
12 Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của TANDTC giải đáp một số vấn đề về TTHC, TTDS   TANDTC Tải về
13 Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7/4/2017 của TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ   TANDTC Tải về
14 Công văn số 72/TANDTC-Pc ngày 11/4/2017 của TANDTC về áp dụng thống nhất về án phí trong vụ án ly hôn   TANDTC Tải về
15 Công văn số 146/TANDTC-PC ngày 11/7/2017 của TANDTC về việc vận dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử   TANDTC Tải về

16

Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự 

 

VKSTC

Tải về

17

Kỹ năng kiểm sát án dân sự

 

TS. Vũ Hồng Vân

Tải về

18

Phương thức kiểm sát án dân sự

 

TS. Vũ Hồng Vân

Tải về

Tố tụng HC

 

 

 

1

Luật tố tụng hành chính 2015

Quốc hội

 

Tải về

2

Những quy định mới của Luật TTHC 2015

 

VKSTC

Tải về

3

Tài liệu tập huấn LTTHC 2015

 

VKSTC

Tải về

4

Thông tư liên tịch số 03/2016 về phối hợp giữa VKS và Tòa án trong tố tụng hành chính

VKSTC- TANDTC

 

Tải về

5

Quyết định số 282/2017 ban hành Quy chế kiểm sát án hành chính

 

VKSTC

Tải về

6

Bài giảng LTTHC 2015

 

Ths Nguyễn Thị Thế

Tải về

Luật tổ chức

 

 

 

1

Luật tổ chức VKSND 2014

Quốc hội

 

Tải về

2

Những điểm mới của Luật tổ chức VKSND 2014

 

VKSTC

Tải về

3

Thông tư 01/2015/TT-VKSTC về quản lý sử dụng trang phục, giấy chứng minh KSV...

VKSTC

 

Tải về

4

Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động   VKSTC Tải về

5

Quy định cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức VKSND các cấp

 

VKSTC

Tải về

6

Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp của ngành KSND   VKSTC Tải về

7

QĐ số 05 ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái...   VKSTC Tải về

8

Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.   VKSTC Tải về

9

Quy định về xử lý, kỷ luật trong ngành KSND   VKSTC Tải về

10

 

Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên   VKSTC Tải về
11

Quyết định số 47 ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu

    Tải về

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,089,787
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.7.207

    Thư viện ảnh