.

Thứ sáu, 02/06/2023 -11:48 AM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm.

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên đã ban hành Công văn số 1420- CV/HU ngày 20/5/2020 và Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 28/5/2020 về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện chủ động, tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU;  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp, xử lý đối với công tác tiếp nhận, cung cấp, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết; yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm...

Ngày 20/8/2020, Viện KSND huyện Việt Yên phối hợp với Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý thị trường số 02, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế khu vực Việt Yên- Hiệp Hòa, Hạt Kiểm lâm Tân- Việt- Hòa ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm số 02/LN-QCPH. Tuy nhiên, qua 02 năm triển khai thực hiện Quy chế cho thấy hiệu quả của việc thực hiện Quy chế chưa cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế như một số cơ quan chưa quan tâm thực hiện nội dung phối hợp, không gửi báo cáo định kỳ cho Viện kiểm sát….

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường tính hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm trên đại bàn huyện Việt Yên; Viện KSND huyện Việt Yên tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát huyện, Công an huyện, Tòa án huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện, Đội Quản lý thị trường số 02, Chi cục Thuế khu vực Việt Yên- Hiệp Hòa, Hạt kiểm lâm Tân- Việt- Hòa trong phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm.

Xét đề nghị của Viện KSND huyện Việt Yên tại Tờ trình số 304 -TTr/VKS ngày 22/9/2022, trình tại Hội nghị thường kỳ tháng 9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (ngày 23/9/2022) và dự thảo Quy chế phối hợp do Viện kiểm sát xây dựng; Ngày 30/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên có Quyết định số 513-QĐ/HU ban hành Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát huyện, Công an huyện, Tòa án huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện, Đội Quản lý thị trường số 02, Chi cục Thuế khu vực Việt Yên- Hiệp Hòa, Hạt kiểm lâm Tân- Việt- Hòa trong phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm.

Quy chế phối hợp do Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên ban hànhxác định rõ trách nhiệm các cơ quan trong hoạt động phối hợp; phạm vi và đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc và phương pháp phối hợp; những quy định cụ thể của nội dung phối hợp, gồm: phối hợp trong việc cung cấp và tiếp nhận nguồn tin tội phạm, trong công tác giải quyết nguồn tin tội phạm, phối hợp giữa cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện Quy chế; quy định về chế độ báo cáo, hội họp và hiệu lực thi hành của Quy chế./.

Nguyễn Đức Toàn- VKSND huyện Việt Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:25,243,698
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.92.49

    Thư viện ảnh