.

Thứ năm, 23/05/2019 -18:33 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

1. Văn bản TW

Quy định số 179-QĐTW ngày 25-2-2019 Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 10/04/2019

Quy định số 11- BCHTW ngày 18-2-2019 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân... 04/03/2019

Chỉ thị số 27 BCHTW ngày 10-01-2019 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng... 28/01/2019

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 18/12/2018

Hướng dẫn số 04-HD-UBKTTW ngày 22-3-2018 về Kỷ luật Đảng viên vi pham 12/12/2018

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 12/12/2017

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCHTƯ Về thi hành Điều lệ Đảng 28/10/2016

Thông báo kết luận của Ban bí thư về việc xác định tuổi đảng viên 29/08/2016

Hướng dẫn số 56-HD/VPTW hướng dẫn mức chi tiền thưởng và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên 03/12/2015

Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 10/08/2015

Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 10/08/2015

Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 10/08/2015

Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy" 29/07/2015

Nghị định số 04/CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 01/07/2015

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 01/07/2015

Hướng dẫn Số: 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt chi bộ 24/06/2015

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các Chi, Đảng bộ 08/05/2019

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 04/05/2019

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ 22/04/2019

Công văn số 457-CV-ĐU ngày 3-4-2019 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ 10/04/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II- 2019 10/04/2019

Kế hoạch số 65-KH-ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy CCQ tỉnh về khắc phục những hạn chế khuyết điểm năm 2018 10/04/2019

Kế hoạch KTGS công tác tuyên giáo 2019 của ĐUCCQ 04/03/2019

Kế hoạch LĐ thực hiện công tác PCTN năm 2019 28/01/2019

KH học tập và SH chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 15/01/2019

V/v sinh hoạt chuyên đề năm 2019 11/01/2019

Ctr công tác BTV ĐUCCQ 2019 11/01/2019

KH kiểm tra giám sát UBKT ĐUCCQ 2019 11/01/2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTGS ĐUCCQ 2019 11/01/2019

BC kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS ĐUCCQ 2018 11/01/2019

Hướng dẫn phân loại tổ chức cơ sở đảng, Đảng viên năm 2018 03/12/2018

Kế hoạch số 58 ngày 22/11/2019 của ĐUCCQ tỉnh về Học tập, tuyên truyền NQTW8 khóa XII 03/12/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý iV- 2018 10/10/2018

Kế hoạch số 57 ngày 31-8-2018 của ĐUCCQ tỉnh Vv thực hiện KH của BTV Tỉnh ủy về thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTW Đảng (Khóa XII) 01/10/2018

Kế hoạch số 56 ngày 31-8-2018 của ĐUCCQ tỉnh Vv thực hiện NQ số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 01/10/2018

Kế hoạch 55 ngày 10-9-2018 của ĐUCCQ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư 11/09/2018

BC sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA-ĐU 06/09/2018

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 06/08/2018

Kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV 13/07/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III- 2018 13/07/2018

Kế hoạch số 53 của ĐUCCQ về học tập NQTW 7 26/06/2018

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,063,026
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:52.23.234.7

    Thư viện ảnh