.

Thứ hai, 23/09/2019 -16:47 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

1. Văn bản TW

Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới... 02/07/2019

Quy định số 179-QĐTW ngày 25-2-2019 Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 10/04/2019

Quy định số 11- BCHTW ngày 18-2-2019 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân... 04/03/2019

Chỉ thị số 27 BCHTW ngày 10-01-2019 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng... 28/01/2019

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 18/12/2018

Hướng dẫn số 04-HD-UBKTTW ngày 22-3-2018 về Kỷ luật Đảng viên vi pham 12/12/2018

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 12/12/2017

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCHTƯ Về thi hành Điều lệ Đảng 28/10/2016

Thông báo kết luận của Ban bí thư về việc xác định tuổi đảng viên 29/08/2016

Hướng dẫn số 56-HD/VPTW hướng dẫn mức chi tiền thưởng và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên 03/12/2015

Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 10/08/2015

Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 10/08/2015

Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 10/08/2015

Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy" 29/07/2015

Nghị định số 04/CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 01/07/2015

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 01/07/2015

Hướng dẫn Số: 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt chi bộ 24/06/2015

2. Văn bản Tỉnh ủy

Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 12/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh 08/08/2019

CV số 1884-CV/TU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII 15/07/2019

Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 27/5/2019 về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 17/06/2019

Kế hoạch 118 ngày 14-6-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT-TW 31/07/2018

Vv vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII 31/07/2018

V/v sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức trung ương 26/07/2018

Công văn số 676 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 07/04/2017

Chương trình số 22 của Tỉnh uỷ Bắc Giang thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 05/12/2016

Nghị quyết 110 NQ-TU ngày 11/7/2016 của BCHĐB về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay 28/10/2016

Nghị quyết 73 NQ-TU ngày 06/5/2016 của BCHĐB tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 28/10/2016

Nghị quyết 44 NQ-TU ngày 30/3/2016 của BTVTU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016- 2020 28/10/2016

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 18/09/2019

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019 15/08/2019

V/v quán triệt, thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương 07/08/2019

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đặc biệt "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 07/08/2019

Quy định số 413 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ 06/08/2019

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh 22/07/2019

Quy chế làm việc của Đảng ủy các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung, thay thế) 08/07/2019

Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Đảng ủy các cơ quan tỉnh 27/06/2019

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên 27/06/2019

Nghị quyết phân công nhiệm vụ ủy viên BCH, BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 17/06/2019

Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện BTV Đảng ủy quản lý 17/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi ĐUCCQ năm 2019 17/06/2019

Quyết định 392 về việc phân công cán bộ, công chức CQĐU theo dõi, dự sinh hoạt với cơ sở 17/06/2019

Lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác 24/05/2019

Đề cương tuyên truyền 115 ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong 24/05/2019

Quy định 388 ngày 21/5/2019 về các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ ...ĐUCCQ tỉnh đi đến cơ sở 22/05/2019

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các Chi, Đảng bộ 08/05/2019

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 04/05/2019

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ 22/04/2019

Công văn số 457-CV-ĐU ngày 3-4-2019 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ 10/04/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II- 2019 10/04/2019

Kế hoạch số 65-KH-ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy CCQ tỉnh về khắc phục những hạn chế khuyết điểm năm 2018 10/04/2019

Kế hoạch KTGS công tác tuyên giáo 2019 của ĐUCCQ 04/03/2019

Kế hoạch LĐ thực hiện công tác PCTN năm 2019 28/01/2019

KH học tập và SH chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 15/01/2019

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:12,238,682
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.171.146.16

    Thư viện ảnh