nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ( 3/2/1930 - 3/2/2020) !

Thứ tư, 29/01/2020 -19:06 PM

Văn bản của đảng (chỉ hiển thị khi đã đăng nhập nội bộ)

1. Văn bản TW

Chỉ thị số 35 của BCT về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng 17/01/2020

Chỉ thị 40 của Ban bí thư "Về việc tổ chức Tết năm 2020" 23/12/2019

Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết ..."về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" 11/10/2019

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 11/10/2019

Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của BCHTW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 01/10/2019

Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới... 02/07/2019

Quy định số 179-QĐTW ngày 25-2-2019 Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 10/04/2019

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 04/03/2019

Quy định số 11- BCHTW ngày 18-2-2019 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân... 04/03/2019

Chỉ thị số 27 BCHTW ngày 10-01-2019 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng... 28/01/2019

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 18/12/2018

Hướng dẫn số 04-HD-UBKTTW ngày 22-3-2018 về Kỷ luật Đảng viên vi pham 12/12/2018

Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 03/12/2018

Tài liệu văn kiện Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XII 30/11/2018

Về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 31/10/2018

Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi pham 01/10/2018

Quy định số 05-QĐ-TW ngày 28-8-2018 về việc kết nạp người vi phạm Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng 14/09/2018

Kết luận số 34 của Bộ Chính Trị ngày 7-8-2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo NQ số 18-NQ/TW 16/08/2018

Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII 04/07/2018

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 12/12/2017

Văn kiện Nghị quyết Trung ương năm Khóa XII 06/07/2017

Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng 04/07/2017

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 03/02/2017

Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 03/02/2017

Đề cương quán triệt NQTW 4 khoá 12 29/12/2016

2. Văn bản Tỉnh ủy

KH số 84 của Tỉnh ủy VV thực hiện Chỉ thị số 36 của BCT ngày 16-8-2019 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 09/12/2019

Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 12/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh 08/08/2019

CV số 1884-CV/TU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII 15/07/2019

Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 27/5/2019 về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 17/06/2019

Kế hoạch 118 ngày 14-6-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT-TW 31/07/2018

Vv vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII 31/07/2018

V/v sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức trung ương 26/07/2018

Công văn số 676 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 07/04/2017

Chương trình số 22 của Tỉnh uỷ Bắc Giang thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 05/12/2016

Nghị quyết 110 NQ-TU ngày 11/7/2016 của BCHĐB về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay 28/10/2016

Nghị quyết 73 NQ-TU ngày 06/5/2016 của BCHĐB tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 28/10/2016

Nghị quyết 44 NQ-TU ngày 30/3/2016 của BTVTU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016- 2020 28/10/2016

3. Văn bản Đảng bộ CCQ tỉnh

Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2020 17/01/2020

Kế hoạch tuyên truyền ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 08/01/2020

Phân công các đồng chí Ủy viên UBKT giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở 08/01/2020

Các biểu mẫu đk học tập và làm theo Bác 2020 07/01/2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 07/01/2020

Kế hoạch của BTV ĐUCCQ tỉnh về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2020 07/01/2020

Kế hoach học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 07/01/2020

Dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ĐH cơ sở 07/01/2020

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 31/12/2019

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 2020 13/12/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới" 09/12/2019

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh quản lý 09/12/2019

Hướng dẫn và biểu mẫu phân loại TCCSĐ-ĐV 2019 09/12/2019

V/v tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng năm 2020 09/12/2019

KH số 83 của ĐUCCQ ngày 3-12-2019 về kết nạp đảng viên lớp 90 năm ngày thành lập Đảng và tặng Huy hiệu Đảng ngày 3-2-2020 09/12/2019

Về công tác kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng 16/10/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đảng ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở 14/10/2019

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đảng ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 14/10/2019

Về việc chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên từ nay đến hết năm 2019 và những năm tiếp theo 14/10/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2019 11/10/2019

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2019 11/10/2019

Kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 18/09/2019

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019 15/08/2019

V/v quán triệt, thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương 07/08/2019

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đặc biệt "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 07/08/2019

4. Văn bản Đảng ủy VKS

Kế hoạch Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 02/10/2019

Kế hoạch KTGS của Đảng ủy và UBKTĐU VKS tỉnh năm 2019 04/03/2019

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 04/03/2019

Quy chế làm việc của BCHĐU Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi) 26/06/2018

Thông báo GSTX UBKT ĐU năm 2018 01/02/2018

Kế hoạch KTGS của UBKTĐU VKS tỉnh năm 2018 01/02/2018

Kế hoạch KTGS của Đảng ủy VKS tỉnh năm 2018 01/02/2018

Mẫu Đại hội chi bộ năm 2017 06/07/2017

Kế hoạch số 09-KH-ĐU về việc Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. 04/07/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 01/10/2015

Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 01/10/2015

10. Thông báo kết quả giám sát chuyên đề. 18/08/2015

9. Báo cáo của tổ giám sát. 18/08/2015

8. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên báo cáo tổ giám sát. 18/08/2015

7. Mẫu kế hoạch giám sát chuyên đề đảng viên. 18/08/2015

6. Mẫu quyết định giám sát chuyên đề đảng viên. 18/08/2015

5. Mẫu kết luận kiểm tra. 18/08/2015

4. Mẫu báo cáo của tổ kiểm tra. 18/08/2015

3. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên báo cáo tổ kiểm tra. 18/08/2015

2. Mẫu kế hoạch kiểm tra đảng viện. 18/08/2015

1. Mẫu quyết định kiểm tra đảng viên. 18/08/2015

Chương trình KTGS toàn khoá 2015-2020 ngày 03/7//2015 08/07/2015

Quy chế của BCH Đảng bộ VKS tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 08/07/2015

Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ VKS tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 08/07/2015

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,826,884
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.168.111.191

    Thư viện ảnh