.

Thứ hai, 28/09/2020 -18:43 PM

Cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 mục tiêu, lộ trình và những khoản thu nhập của công chức, viên chức bị bãi bỏ từ 2021 và Bảng lương Ngành kiểm sát cấp tỉnh và huyện năm 2020

 | 

Cải cách chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối kinh tế vĩ mô, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng. Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003), nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, đời sống của đa số người hưởng lương còn khó khăn;

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương là cuộc “cách mạng” thực sự trên lĩnh vực tiền lương. Nghị quyết ra đời nhằm giải quyết đồng bộ, toàn diện, triệt để, sâu sắc lĩnh vực chính sách tiền lương, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội phát triển, phát huy cao độ nguồn lực con người - yếu tố có tính chất quyết định cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức đáp ứng cuộc cách mạng công nghệp 4.0. Từ đó sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Theo đó mục tiêu, lộ trình thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 đối với khu vực công là:

- Từ năm 2018 đến năm 2020, tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

- Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị từ năm 2021; năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Định kỳ (2 đến 3 năm) thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng CPI, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của NSNN. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Từ 1-7-2020, cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới thì các đối tượng này sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập. Nguyên nhân hiện nay có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh những chi phí bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ. Việc có quá nhiều phụ cấp cũng đồng thời cào bằng các vị trí làm việc, không đánh giá đúng năng lực, phát huy được vai trò của từng đối tượng. Điều này khiến cho năng suất, chất lượng và hiệu quả công chức, viên chức không cao. Do đó theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 thì từ năm 2021 sẽ có 07 khoản phụ cấp tiếp tục được thực hiện và bãi bỏ 05 khoản phụ cấp. Cụ thể như sau:

- 7 khoản phụ cấp được tiếp tục thực hiện từ năm 2021 gồm:

+ Phụ cấp kiêm nhiệm

+Phụ cấp thâm niên vượt khung.

+Phụ cấp khu vực.

+Phụ cấp trách nhiệm công việc.

+ Phụ cấp lưu động.

+Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng.

+Phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- 5 khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ  từ năm 2021 gồm:

+ Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ)

+ Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

+ Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

+ Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề)

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 cũng quy định bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của công chức, viên chức có nguồn gốc ngân sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; Hội thảo… và khoán các chế độ ngoài lương như: tiền xăng xe, điện thoại, không gắn lương công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

Kích vào ảnh để phóng to

Kích vào ảnh để phóng to

Nguyễn Văn Tuấn- Văn phòng, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,886,263
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.105.97

    Thư viện ảnh